multiversum-visual-4@2x

Werk en stage

Ga naar onze vacaturepagina.

Werken bij  Zorggroep Multiversum betekent je met hoofd, hart en handen inzetten voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Rechtstreeks voor wie werkzaam is in de zorg of onrechtstreeks wanneer je werkt in één van de ondersteunende diensten: jij draagt jouw steentje bij in een organisatie met een uitgesproken maatschappelijke relevantie.

Jouw werk is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening én verdient waardering.

Dat maken we als werkgever waar op verschillende manieren:

 • We investeren in onze medewerkers: mogelijkheden om intern en extern vormingen te volgen, een ontwikkelingstraject voor nieuwe leidinggevenden, jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken om te praten over jouw ambities en werkgeluk, en kansen om binnen de zorggroep zuurstof te geven aan jouw loopbaan door een nieuwe rol of functie op te nemen. Jij zit aan het stuur en wij bieden je alle steun.

 • We bieden mooie voorwaarden en extra voordelen: als medewerker van Zorggroep Multiversum kan je rekenen op:
  • een loon conform de IFIC-barema’s, met overname van alle relevante anciënniteit, een gratis hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.
  • een aantrekkelijke fietsvergoeding, gratis treinabonnement of andere tussenkomst in jouw woon-werkverkeer.
  • de mogelijkheid om in te stappen in een interessante formule voor fietsleasing.
  • mooie voordelen en kortingen via de personeelskaart van de Organisatie Broeders van Liefde.
  • gratis soep en maaltijden in onze cafetaria aan een voordelig tarief.
  • een attentie bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een jubileum, een geboorte, nieuwjaar, …

 • We maken een goede werk-privé balans mogelijk: iedere voltijds tewerkgestelde medewerker heeft recht op 24 vakantiedagen aangevuld met 13 dagen arbeidsduurvermindering. Medewerkers die niet in een shiften-patroon werken, kunnen hun werktijd flexibel aanvatten binnen de glijtijden. Thuiswerken voor die functies waar dat ook praktisch mogelijk is? Voorkeur om deeltijds te werken? Een beroep doen op een vorm van tijdskrediet of ouderschapsverlof? Dat maken we graag mogelijk.
 • We zetten in op een gezonde werkplek: Jouw mentaal welzijn en veerkracht zijn voor ons een prioriteit. We nemen dan ook tal van initiatieven om een gezonde levensstijl te ondersteunen, zoals de organisatie van workshops rond gezonde voeding, slaaphygiëne, stoppen met roken, … Elke medewerkers heeft ook recht op een fietsvergoeding. Daarnaast kan je gratis gebruik maken onze binnen- en buitenfitness.
 • We bouwen actief aan een sterke verbinding tussen medewerkers: want samen plezier maken is essentieel voor een fijne teamsfeer en samenwerking! Daarom is er een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, een  jaarlijkse teamdag, organiseren we iedere 2 jaar een groot personeelsfeest, wordt een collega die met pensioen gaat feestelijk uitgezwaaid, …

Multiversum-DNA
De missie, visie en waarden van Zorggroep Multiversum vormen de identiteit van onze organisatie. Die vertelt waar we voor gaan en waar we voor staan. Aan de hand van het Multiversum-DNA beschrijven we welke cultuur we samen willen creëren, een uitnodiging én verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Het wordt tastbaar in onze dagelijkse werking: in de manier waarop we werken en samenwerken, bij de aanwerving van nieuwe medewerkers, in functieomschrijvingen, bij evaluaties, ...

In Zorggroep Multiversum komen verschillende werelden samen: van cliënten, hun netwerk, medewerkers en zorgpartners. Wat ons drijft, is onze missie: We verbinden onze expertise en kracht met die van elke cliënt en zijn/haar omgeving, collega’s en netwerkpartners. Zo bieden we optimale geestelijke gezondheidszorg: op maat, inclusief en veerkrachtig. Want ieder verhaal telt.

Waarden

De kernwaarden vormen het hart van het Multiversum-DNA en leiden het denken en doen van iedere medewerker: we staan betrokken, verbonden, deskundig en dynamisch in ons werk.

 • Betrokken
  We doen ons werk met goesting en zijn oprecht betrokken bij ieder verhaal. We geven het beste van onszelf voor elke cliënt en zijn omgeving, voor collega’s en voor de zorggroep. Wat we dagelijks doen, heeft zin en geeft zin.
 • Verbonden
  Met een open geest en hart maken we verbinding met elkaar en omarmen we diversiteit. We werken actief samen met alle partners binnen en buiten de zorggroep. Samen bereiken we meer.
 • Deskundig
  We investeren in onze kennis en competenties. We staan open om te blijven leren en onszelf uit te dagen om het beter te doen. Alles wat we weten, houden we scherp.
 • Dynamisch
  We spelen dynamisch in op uitdagingen, we stellen onszelf in vraag en durven veranderen. Daarbij houden we ons gemeenschappelijk doel steeds voor ogen: optimale zorg voor iedere cliënt. We blijven in beweging.

Deze kernwaarden passen binnen een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid: iedere medewerker van Zorggroep Multiversum draagt actief bij aan de realisatie van onze missie.

Vertrouwen en een helder kader

Deze cultuur steunt op 2 bouwstenen: 

 • We hebben vertrouwen in elkaar: we doen wat we zeggen, we zeggen wat we doen en we geloven erin. Zo dragen we bij aan een psychologisch veilig klimaat als stevig fundament voor onze organisatie. We durven open en eerlijk feedback geven aan elkaar, vanuit onze betrokkenheid om het zo goed mogelijk te doen.
 • We werken binnen een helder kader: we begrijpen het doel, we kennen de verwachtingen en we werken op basis van duidelijke principes en afspraken. Ook dat zorgt voor veiligheid. 

Voor onze zorggroep wordt dat kader gevormd door: 

 • onze missie, visie en kernwaarden, het Handboek Multiversum;
 • de overkoepelende missie, engagementsverklaring, tekst over de grondstroom en beleidslijnen van de groep Broeders van Liefde;
 • maatschappelijke evoluties, wettelijke normen en regelgeving. 

Daarnaast bepalen we ook op teamniveau in samenspraak een kader of speelveld. We houden een open geest om het kader waar nodig bij te stellen. 

We laten ons inspireren door het Huis van Werkvermogen om een duurzaam HR-beleid op te bouwen. Het dak van dit huis stelt het werkvermogen voor van een medewerker, dat wordt gedragen door vier verdiepingen. De basis van het werkvermogen en het fundament van het huis, is de gezondheid van onze medewerkers. De eerste verdieping staat symbool voor de competenties en talenten van iedere medewerker. De tweede verdieping heeft te maken met de waarden, houding te aanzien van het werk en de motivatie van medewerkers. De derde verdieping ten slotte focust op de jobinhoud zelf, de werkomstandigheden en taakvereisten, maar ook de organisatie van het werk en de aansturing of leiderschapsstijl.

Het HR-beleid bouwt aan deze verschillende verdiepingen om een evenwichtig en sterk huis neer te zetten en het werkvermogen van onze medewerkers duurzaam te ondersteunen en versterken.


De bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is van groot belang voor zorggroep Multiversum en maakt deel uit van onze wervings- en selectieprocedure.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel, wie toegang heeft tot de gegevens, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beschermen. We geven ook mee wat we van jou verwachten als sollicitant en wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. We adviseren je om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Om je sollicitatie vlot te laten verlopen, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig. We gebruiken deze in overeenstemming met de wetgeving¹ inzake gegevensbescherming voor volgende doelen:

- Een efficiënt wervings- en selectieproces om onze vacatures in te vullen

- Je sollicitatie objectief te kunnen beoordelen

- Een vlotte communicatie m.b.t. het verloop van de selectieprocedure, het plannen van sollicitatiegesprekken, assessments, …

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verzamelen persoonsgegevens via het sollicitatieformulier op onze website. Dit formulier bevat verplichte en optionele invulvelden en de mogelijkheid om documenten op te laden (zoals CV, motivatiebrief, diploma, …)

Identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer

Je foto (optioneel)

Opleidingsgegevens

Werkervaring

Eventuele andere persoonlijke gegevens: rijbewijs, eigen vervoer, …

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

De HR-dienst en de leidinggevende(n) hebben toegang tot je persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Zij moeten zorgvuldig omgaan met je gegevens en de privacy van sollicitanten respecteren.

Indien een assessment gepland wordt, informeren we je hierover en bezorgen je de gegevens van het assessmentbureau dat eveneens zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving met jouw gegevens en de resultaten van het assessment omgaat.

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door zorggroep Multiversum en worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven voor andere doeleinden dan vermeld in deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Door je CV en je motivatiebrief op te laden, geef je ons de toestemming om jouw gegevens te bewaren in het kader van werving en selectie. Na afloop van de selectieprocedure worden je gegevens bewaard voor eventueel toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij jouw profiel (werfreserve).

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Je gegevens worden bewaard in een beveiligde database. Zorggroep Multiversum maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en de confidentialiteit van jouw gegevens te waarborgen.

Wat verwachten we van jou?

Wanneer je solliciteert via de website vragen we jou om ons een aantal gegevens te bezorgen zodat we je kunnen contacteren en je sollicitatie efficiënt kunnen verwerken.

Indien je ons bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verstrekt, geef je, door je akkoord met deze privacyverklaring, aan zorggroep Multiversum de toestemming om deze informatie te gebruiken in het kader van het sollicitatieproces.

Welke zijn je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht² om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren (aanvullen of wijzigen) of te verwijderen bijvoorbeeld omdat deze onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Volgens de juridische dienst is het niet noodzakelijk dat dit de ondernemingsraad passeert. Daarom raadt ze af om dit te doen.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van je gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring kan je mailen naar hr.ontwikkeling@multiversum.broedersvanliefde.be.

Hoe werken we onze privacyverklaring bij?

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving of aan de gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Wanneer je solliciteert, bevestig je de privacyverklaring te hebben gelezen en in te stemmen met de inhoud ervan door het vakje aan te vinken op het sollicitatieformulier.

¹ Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter bekend als ‘GDPR’.

² Artikel 17 uit de GDPR-wetgeving

Ben je nieuwsgierig en wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Wie beter dan onze eigen medewerkers kunnen je dat vertellen. We laten ze hier aan het woord.

We geven je graag de kans om ervaring op te doen binnen de geestelijke gezondheidszorg!

We verwelkomen studenten uit verschillende opleidingen, zowel zorggerelateerd als buiten de zorg.

Lees hier waar je terecht kan, wat je mag verwachten en hoe je je stage kan voorbereiden.

ZORG

Afhankelijk van jouw studierichting hebben we een aantal mogelijke stageplaatsen waar je stage kan lopen in de ZORG:

CLUSTER Algemene psychiatrie: omvat zowel de mobiele teams als de afdelingen binnen in het ziekenhuis.

CLUSTER adolescenten: afdelingen mArquee bieden behandeling aan adolescenten van 16 tot 25 jaar met complexe psychische problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt.

CLUSTER verstandelijke beperking: De cluster verstandelijke beperking richt zich tot (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.

CLUSTER psychosezorg: De cluster psychose richt zich tot volwassenen met een psychotische en psychosegerelateerde kwetsbaarheid.

CLUSTER ouderen: De cluster ouderen richt zich tot mensen met psychische moeilijkheden en/of psychiatrische problemen (zoals depressie, pathologische rouw, middelenafhankelijkheid, acute verwardheid, cognitieve en gedragsmoeilijkheden) die zich op latere leeftijd voordoen (vanaf 65 jaar).

CLUSTER verslavingszorg en dubbeldiagnose: de afdelingen binnen dit cluster richten zich op volwassenen met een verslavingsproblematiek. Er zijn verschillende behandeltrajecten uitgewerkt: verslaving algemeen (alcohol, drugs, medicatie, Korsakov), dubbeldiagnose verslaving en psychose, dubbeldiagnose verslaving en persoonlijkheidsstoornissen of andere ernstige psychiatrische aandoeningen (internaliserende en externaliserende problemen).

CLUSTER persoonlijkheidsstoornissen: deStudio biedt intensieve en gespecialiseerde dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblemen.

CLUSTER Psychiatrisch verzorgingstehuis: PVT Waesdonck in Mortsel en PVT Den Heuvel in Boechout bieden een stabiele woonomgeving aan volwassenen met een langdurige en vaak complexe psychische kwetsbaarheid.

CLUSTER Initiatieven beschut wonen: Beschut wonen wil een schakel zijn in het leven van mensen, door ondersteuning te bieden bij het (her)opbouwen van een betekenisvol leven, ondanks ervaren beperkingen. De principes van psychosociale rehabilitatie en herstelondersteunende zorg vormen een sterk uitgangspunt in de begeleiding van personen met een langdurende psychiatrische problematiek.

CLUSTER Marcato: Clubhuis Marcato is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
die op zoek zijn naar werk op maat of naar een plek om mensen te ontmoeten.

Neem een kijkje in de folders voor meer informatie. Klik hier voor de folders.

We hebben ook een aantal specifieke stagetrajecten beschikbaar voor de verdiepende stages voor 4de jaarstudenten uit de bacheloropleiding verpleegkunde. Lees er hier meer over.

BUITEN de ZORG:

Stages zijn mogelijk in ondersteunende diensten zoals administratie, voedingsdienst, technische dienst, … Neem hiervoor contact op met de dienst HR Ontwikkeling.

 • Stageovereenkomst:
  Heb je een individuele stageovereenkomst die ingevuld moet worden, bezorg ze dan aan hr.ontwikkeling@multiversum.broedersvanliefde.be .

 • In de rubriek ‘WP fiches en risico analyses’ kan je de risico analyses en werkpostfiches per discipline terugvinden

 • Afhankelijk van je opleiding of van de afdeling kom je vooraf op kennismakingsgesprek. Je neemt hiervoor contact op met de coördinator van de afdeling of de stagementor.

 • Geef voor de aanvang van de stage jouw rijksregisternummer door. Dit hebben we nodig om je toegang te verlenen tot ons netwerk. Je stuurt dit naar hr.ontwikkeling@multiversum.broedersvanliefde.be met vermelding van je naam, opleiding, afdeling en de stageperiode

 • Als je stage loopt op de afdelingen mArquee en GAUZZ A, bezorg je ons een uittreksel uit het strafregister - Model ‘werken met minderjarigen’.

 • De eerste stagedag bezorgen we je de nodige informatie aan de hand van onze ‘Wegwijzer voor stagiairs’. Je kan hem hier vinden. 
 • Vul het document ‘Verklaring stagiairs’ aan met jouw gegevens en breng het mee op de eerste stagedag. Je vindt het hier.

Het stagebeleid zit verankerd in het human resources-beleid van onze organisatie. Dit beleid wil een krachtige leeromgeving realiseren waar elke student zich betrokken, verbonden , deskundig en dynamisch kan ontplooien in lijn met de kernwaarden van onze zorggroep.

Ook voor onze stagiairs geldt immers het motto dat 'Ieder verhaalt telt'.

Betrokken

Kom je voor het eerst in aanraking met GGZ, dan is dit voor jou alvast een nieuwe ervaring! Je mag gerust meer uitleg vragen waar nodig.

Verbonden

Je  hebt voldoende aandacht en respect voor patiënten en collega’s. Je tracht mijn steentje bij te dragen aan de zorg voor patiënten of de werking van de dienst.

Deskundig

Aan het begin van de stage, bepaal je – samen met de mentor - jouw leerdoelen. Je neemt initiatief en bent verantwoordelijk om deze te behalen. Je mag fouten maken, maar je bent bereid er uit te leren. Je bespreekt regelmatig je voortgang met de mentor.

Dynamisch

Je kijkt met een open blik naar de werking van de afdeling of dienst en je durft de bestaande praktijk uit te dagen, op zoek naar verbetering en innovatie. Je gaat hiervoor in dialoog met de mentor en collega’s.

Als organisatie binnen de GGZ nemen we met dit stagebeleid onze maatschappelijke rol ter harte. Door positieve beeldvorming willen we studenten warm maken voor knelpuntberoepen binnen onze sector.

We geven de studenten de kans om praktijkervaring op te doen binnen een optimaal leerklimaat, door in te zetten op facetten als belongingness op de stageplek (warm onthaal, no blame cultuur, ...), klinisch leren (uitdagende leermomenten, autonomie, ...) en deskundige begeleiding (feedback, reflectie, ...), maar eveneens door hen toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk en de geautomatiseerde tools.

Als lerende organisatie en attractieve werkgever zetten we in op een rijk aanbod aan stages binnen de diverse zorgclusters. Een constante stroom van stagiairs houdt onze organisatie dynamisch met oog op het vinden en binden van talent.

De toegevoegde waarde van een doordacht stagebeleid is tweeledig: enerzijds brengen stagiairs actuele kennis en inzichten binnen in onze werking, anderzijds kunnen we hen opleiden en vormen tot mogelijke toekomstige collega's. We zien onze stagiairs immers graag openbloeien tot ‘ambassadeurs’ van Multiversum.

1 Waar kan ik me aanmelden op de eerste stagedag en hoe laat?
De eerste stagedag verwachten we je aan het onthaal van de PZ campussen om 8 uur.

Op PVT campus de Liereman en de Initiatieven Beschut Wonen zullen ze vooraf met jou afspreken waar en hoe laat je verwacht wordt.

2 Is er een arbeidsreglement waar ik me aan moet houden?
Ja, we hebben een arbeidsreglement in onze organisatie, waarvan zeker ook een aantal zaken van toepassing zijn op stagiairs.

3 Wat breng ik mee op stage
De eerste dag breng je het document ‘verklaring stagiairs’ ingevuld mee en jouw gezondheidsbeoordeling, dit mag ook digitaal.

Indien je stage loopt op mArquee of GAUZZ A breng je het uittreksel uit het strafregister Model ‘werken met minderjarigen’ mee, tenzij je dit vooraf hebt bezorgd.

Beroepskledij hoef je meestal niet mee te brengen. Stagiairs uit de richtingen verzorging en verpleegkunde met een stage op De Gloed of Intermezzo brengen dit wel mee.

4 Ik kom met de wagen, waar kan ik parkeren?
Op al onze campussen kan je voldoende (gratis) parkeergelegenheid vinden.

5 Is er een fietsenstalling voorzien?
Ja, er zijn voldoende fietsenstallingen voorzien. Op campus Amedeus zijn dit gesloten fietsenstallingen.

6 Kan ik maaltijden bestellen?
Op onze ziekenhuiscampussen kan je maaltijden bestellen tegen betaling.

Op de PVT-campussen breng je zelf best een lunchpakket mee.

Soep, koffie, thee en water is gratis verkrijgbaar.

7 Wat doe ik als ik ziek ben?
Als je ziek bent, bel je naar het onthaal van de campus, zij verwittigen jouw afdeling of dienst. Als je stage loopt op de externe PVT-campussen, bel je rechtstreeks naar de campus.

Eens je weet hoe lang je afwezig blijft, neem je contact op met de coördinator om afspraken te maken rond jouw afwezigheid en eventuele inhaalstage.

8 Wat doe ik als ik zwanger ben?
Als je zwanger bent, kan je op een beperkt aantal afdelingen geen stage lopen.

Neem vooraf contact op met de dienst HR ontwikkeling om dit te melden, indien nodig zullen zij voor jou een andere stageplaats zoeken.

9 Wie contacteer ik in verband met een onderzoek, scriptie of een master – of bachelorproef?
Hiervoor kan je contact opnemen met Klaas Martens, beleidsmedewerker CKI (03 440 68 50).

10 Andere vragen?
Neem contact op met H. Van Schil via mail hr.ontwikkeling@multiversum.broedersvanliefde.be of telefonisch 03 460 11 61

Binnen Zorggroep Multiversum zijn we steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wil je graag een handje helpen en je sociaal engagement vergroten?

Dan kunnen wij elkaar helpen! Klik hier voor de folder.

Gelieve een mail te sturen naar : Lst.vrijwilligers@multiversum.broedersvanliefde.be

Wij nemen spoedig contact met jou op!

Vacatures

Mortsel - Campus Amedeus (ziekenhuis)

Mortsel - PVT Waesdonck

Boechout en/of Mortsel (PVT Den Heuvel/PVT Waesdonck)