multiversum-visual-5@2x

Voor cliënten en familie

Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met ernstige en complexe psychiatrische problemen. Dat we een zorggroep zijn, betekent dat we verschillende zorgvormen kunnen aanbieden: een opname in ons ziekenhuis, een raadpleging in onze polikliniek, een behandeling aan huis door onze mobiele teams, een opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis en een begeleiding via beschut wonen.

Maar hoe weet je waar je moet aankloppen? Meestal zal je huisarts, therapeut, … je op weg zetten of zelf met ons contact opnemen. Samen bekijken we dan wat voor jou het meest aangewezen traject is.

Je kan hier alvast lezen waarvoor je bij ons terecht kan.

In deze cluster kunnen patiënten terecht met diverse psychiatrische problemen. Er zijn twee afdelingen:
- Intro 1 is een open opnameafdeling voor voltijdse opname of daghospitalisatie. Volwassenen met diverse psychiatrische aanmeldingsklachten kunnen er terecht na verwijzing door hun huisarts, ambulante hulpverlener, vanuit een algemeen ziekenhuis of op eigen vraag.
- Intro 2 is een gesloten opnameafdeling voor mensen met een psychiatrische problematiek die op één of andere manier beveiliging nodig hebben wegens een acute crisissituatie. Opname op Intro 2 kan op vrijwillige basis of via een wettelijke procedure.

Aanmelding
Een doorverwijzing naar deze cluster gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster.

Contact
Voor algemene informatie bel naar
Intro 1: 03 443 79 28  
Intro 2: 03 443 79 38

Folder Intro 1
Folder Intro 2

De cluster psychosezorg richt zich tot volwassenen met een psychotische en psychosegerelateerde kwetsbaarheid. De cluster biedt voltijdse opname, woontraining, daghospitalisatie en nazorg aan. De patiënten worden er behandeld in een zo open mogelijk milieu.

Aanmelding
Een doorverwijzing naar deze cluster gebeurt door een huisarts, ambulante hulpverlener, vanuit een ziekenhuis of eigen vraag. Je kan iedere werkdag tussen 9u en 16.30u telefoneren naar 03 450 99 92. Voor de opname word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Contact
Voor algemene informatie bel naar 03 443 79 33 (Narrante 1) of 03 443 79 42 (Narrante 2).

Folder Narrante

mArquee richt zich naar jongeren van 16 tot 25 jaar met psychische problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt. Van bij de start van de behandeling wordt sterk ingezet op gedeelde zorg en wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken. We bieden zowel behandeling in voltijdse opname waarbij de adolescenten tijdelijk opgenomen worden als in daghospitalisatie waarbij de adolescenten een behandeling volgens tijdens de dag.
De cluster bestaat uit twee afdelingen, mArquee 1 (1 crisisgroep waarbij de nadruk ligt op het de-escaleren van de crisis en 2 behandelgroepen) en mArquee 2 (3 behandelgroepen). De jongeren leven samen in verschillende groepen.
De duur van het behandelprogramma bedraagt 15 weken.

Folder

Aanmelding
Adolescenten kunnen zichzelf aanmelden. Indien hij of zij verwezen wordt door een professionele hulpverlener vragen we een verwijsbrief met de nodige informatie. De jongere wordt dan eerst uitgenodigd voor een gesprek samen met belangrijke mensen uit zijn omgeving. Aanmelden kan iedere dag tussen 9u en 10u en tussen 14.30u en 15.30u op 0492 13 74 79.

Contact
Voor algemene informatie bel naar
mArquee 1: 03 443 79 39
mArquee 2: 03 444 99 78

De cluster ouderen richt zich tot mensen met psychische moeilijkheden en/of psychiatrische problemen (zoals depressie, pathologische rouw, middelenafhankelijkheid, acute verwardheid, cognitieve en gedragsmoeilijkheden) die zich op latere leeftijd voordoen (vanaf 65 jaar).
We staan in voor observatie, diagnosestelling en behandeling en vinden het belangrijk te kijken vanuit 4 invalshoeken, die elkaar continu beïnvloeden: biologisch, psychologisch, sociaal en existentieel.
De behandeling wordt aangeboden in zowel voltijdse als daghospitalisatie, waarvan de daghospitalisatie mogelijk een overgang is naar ontslag. De behandeling duurt gemiddeld 3 maanden.

Aanmelding
Je kan jezelf aanmelden, of een familielid of een professionele verwijzer. Elke werkdag tussen 9u en 16.30u op het nummer 03 450 99 95.

Contact
Voor algemene informatie:
Intermezzo A: 03 443 79 35
Intermezzo B: 03 443 79 37

Folder Intermezzo

De cluster verstandelijke beperking/dubbeldiagnose richt zich tot (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. We bieden een duidelijk gestructureerd ortho-agogisch leefklimaat met aandacht voor een behandeling op maat. Samen met de patiënt en zijn netwerk stellen we een behandelplan op. Een opname is een tijdelijke fase in het leven van de patiënt. Gedeelde zorg is hierbij cruciaal. We streven dan ook naar een intensieve samenwerking met andere partners.
De behandeling kan zowel voltijds (54 bedden) als in dagbehandeling (5 plaatsen).
De volgende modules zijn aanwezig binnen de knoop:

Knoop 1A
° Gesloten opname en behandeling
° Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZ)
° Crisisopname
° Diagnosestelling

Knoop 2A
° Open opname en behandeling
° Herstelmodule
° Crisisopname
° Diagnosestelling

Knoop 2B
° Open heropname en behandeling
° Crisisopname

Folder Knoop

Aanmelding
Een vraag tot opname kan, bij voorkeur, telefonisch gesteld worden via het nummer 03 450 99 93.

Contact
Voor algemene informatie bel naar
Knoop 1A: 03 443 79 24
Knoop 2A: 03 443 79 32
Knoop 2B: 03 443 79 25

deStudio biedt intensieve en gespecialiseerde dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblemen. Er zijn vijf behandelgroepen die verschillen qua behandelinhoud en qua behandelintensiteit (drie-, vier- en vijfdaagse behandeling). Het traject bestaat uit een kennismakingsgesprek, een voortraject, een intensieve behandelfase en de behandelgroepen.
De behandeling is vooral geschikt voor mensen die moeilijkheden ervaren:
° Bij het reguleren van gevoelens
° Met het aangaan en in stand houden van nabije relaties
° Met het beheersen van impulsief gedrag
° Op het gebied van zelfbeeld en zelfwaardering

Folder deStudio

Aanmelding
Patiënten kunnen zichzelf aanmelden op het nummer 03 460 16 06, elke maandag tussen 13.30 u en 15 u (behalve als het een feestdag is).

Contact
Voor algemene informatie bel naar 03 460 16 06.

De cluster Verslaving/Dubbeldiagnose doet opname, stabilisatie, diagnosestelling, indicatiestelling en intensieve behandeling. We bieden behandeling en herstelondersteuning aan, zowel in voltijdse hospitalisatie als in daghospitaal. Er zijn verschillende behandeltrajecten uitgewerkt: verslaving algemeen (alcohol, drugs, medicatie, Korsakov), dubbeldiagnose verslaving en psychose, dubbeldiagnose verslaving en persoonlijkheidsstoornissen of andere ernstige psychiatrische aandoeningen (internaliserende en externaliserende problemen).
Cadenza 5 maakt deel uit van de cluster verslaving/dubbeldiagnose en biedt dagbehandelingen aan van vier dagen per week.

Folder Cadenza
Folder Cadenza 5

Aanmelding
Aanvragen voor opname moeten worden gesteld door een professionele verwijzer op het nummer 03 460 11 70. Bij de aanmelding wordt naast de persoonlijke gegevens ook gevraagd naar vorige behandelingen. We proberen je binnen de 24 uur te contacteren om verdere concrete stappen af te spreken. Soms kan een intakegesprek gepland worden om de hulpvraag verder te bespreken en uit te zoeken of een ziekenhuisopname de gepaste behandeling is.
De aanmelding voor het daghospitaal verloopt op dezelfde manier.

Contact
Voor algemene informatie bel naar
Cadenza 1: 03 460 16 02
Cadenza 2: 03 460 16 05
Cadenza 3: 03 460 16 01
Cadenza 4: 03 460 16 04
Cadenza 5A: 03 460 11 73
Cadenza 5B: 03 460 16 07

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (PZ campus Amedeus) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).
Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor + 18-jarigen. De klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.
Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: 
www.gauzz.be.

Folder Gauzz

Aanmelden

Regiocoördinator Antwerpen a.i. Hannah Lamers – 0471 84 28 88
Regiocoördinator Oost- en West-Vlaanderen, Eveline Neirynck – 
0471 84 28 74
Regiocoördinator Vlaams-Brabant en Limburg, Ine Martens – 
0471 66 25 95

Via mail kan je ook een aanmelding doen. Je mag alle documenten ingescand bezorgen op het mailadres lst.onthaalgauzz@multiversum.broedersvanliefde.be

Meer informatie vind je op www.gauzz.be

 

In de polikliniek van Multiversum kan je op raadpleging komen bij een psychiater of een psycholoog. Het is ook mogelijk om verder opgevolgd te worden in de polikliniek na een opname. De behandeling kan bestaan uit medicatie of gesprekken of een combinatie van beide. Eventueel kan de behandeling starten in de polikliniek en veder gezet worden door de betrokken huisarts of psychotherapeut.

Aanvraag

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing via een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, …) Voor de polikliniek op campus Amedeus kan dit door de zorgvrager zelf gebeuren. De raadplegingen zijn steeds op afspraak.

De polikliniek in Mortsel richt zich op algemeen-psychiatrische problematiek, de polikliniek in Boechout richt zich op volwassenen met een verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met andere psychiatrische aandoeningen.

Een afspraak maken

Aanmelden kan via dit inschrijvingsformulier. Wil je meer info? Bel naar 03 443 79 23, elke werkdag bereikbaar tussen 9 u en 17 u.

Meer informatie vind je in onze folder.

We hebben twee mobiele teams die cliënten thuis opvolgen:

 •        Het Mobiel Psychiatrisch team biedt begeleiding en behandeling aan mensen van 18 jaar en ouder (ook 65+) die in de regio wonen en die door een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Die begeleiding kan gedurende maximum 2 jaar.
  Folder Mobiel Psychiatrisch Team
 •     Het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam begeleidt thuis cliënten van 18 jaar en ouder (ook 65+) die in een crisis verkeren door een (vermoedelijk) psychische kwetsbaarheid gedurende een korte periode.
  Folder Mobiel Psychiatrisch Crisisteam

Aanmelding

Een doorverwijzing naar beide mobiele teams gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, psychiater, psycholoog, …).

Contact

Voor meer informatie bel naar

Mobiel Psychiatrisch team: 0492 13 47 21
Mobiel psychiatrisch crisisteam: 0492 13 47 14

Het Initiatief Beschut Wonen Multiversum (IBW) biedt in de eerste plaats toegankelijke en kwaliteitsvolle begeleiding en daarnaast kunnen we, afhankelijk van je zorgvraag, betaalbare huisvesting aanbieden om deze begeleiding te realiseren. Dit alles zo lang als nodig, en dus ook niet langer dan nodig. De begeleidingsintensiteit varieert, afhankelijk van de noden en behoeften van je eigen herstelproces en ritme. Dit impliceert dat onze zorgverlening een langdurig karakter kan en mag hebben. Waar mogelijk wordt ingezet op positieve doorstroming naar zelfstandig wonen.

Naast het reguliere zorgaanbod (individueel wonen, co-housing en Housing Apart Together (HAT)) zet de organisatie vanuit een innovatief beleid in op de participatie aan en op de ontwikkeling van intersectorale projecten, zoals Veerkrachtwonen, SSeGA en KADANS Wonen. Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk worden opgevolgd en waar mogelijk geïmplementeerd.

Binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) voorzien we continue zorg voor personen met een langdurige en complexe psychiatrische problematiek op 4 verschillende locaties in de provincie Antwerpen. Onze bewoners hebben geen nood aan permanent toezicht van een psychiater en kunnen op een continuïteit rekenen van het begeleidend team.
De kernopdracht en de eigenheid van het PVT bestaat erin een stabiele en warme, kansrijke woonomgeving te bieden waar bewoners de tijd en ruimte krijgen om op eigen tempo verder aan hun herstel te werken. Een verblijf in het PVT is dus mogelijk tijdelijk en een deel van een traject naar een meer zelfstandige woonvorm met aangepaste ondersteuning.
De begeleiding en ondersteuning is in hoofdzaak gericht op de psychiatrische problematiek. Van zodra deze klemtoon wijzigt kan er samen met bewoner en familie gezocht worden naar een aangepastere woonvorm.
Binnen PVT bestaat het aanbod vooral uit groepswonen en beschikken we over een beperkt aantal individuele plaatsen.

Meer informatie vind je in onze folders:
PVT De Liereman - Oud-Turnhout
PVT Den Heuvel - Boechout
PVT Waesdonck - Mortsel

 

Algemene psychiatrie
Intro - Mortsel

Een doorverwijzing naar deze cluster gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster op het nummer 0492 13 47 22.

Psychosezorg
Narrante – Mortsel

Aanmelding

Een doorverwijzing naar deze cluster gebeurt door een huisarts, ambulante hulpverlener, vanuit een ziekenhuis of eigen vraag. Je kan iedere werkdag tussen 9u en 16.30u telefoneren naar 03 450 99 92. Voor de opname word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Jongeren
mArquee - Mortsel

Adolescenten kunnen zichzelf aanmelden. Indien hij of zij verwezen wordt door een professionele hulpverlener vragen we een verwijsbrief met de nodige informatie. De jongere wordt dan eerst uitgenodigd voor een gesprek samen met belangrijke mensen uit zijn omgeving. Aanmelden kan iedere dag tussen 9u en 10u en tussen 14.30u en 15.30u op 0492 13 74 79.

Ouderen
Intermezzo - Mortsel

Je kan jezelf aanmelden, of een familielid of een professionele verwijzer. Elke werkdag tussen 9u en 16.30u op het nummer 03 450 99 95.

Verstandelijke beperking
Knoop - Mortsel

Een vraag tot opname kan, bij voorkeur, telefonisch gesteld worden via het nummer 03 450 99 93.

Persoonlijkheidsproblemen
deStudio – Boechout

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden op het nummer 03 460 16 06, elke maandag tussen 13.30u en 15 u (tenzij het een feestdag is).

Verslaving/dubbeldiagnose
Cadenza - Boechout

Aanvragen voor een opname moeten worden gesteld door een professionele verwijzer op het nummer 03 460 11 70, via het e-mailadres lst.cadenzaopname@multiversum.broedersvanliefde.be of via dit online aanmeldingsformulier

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid
GAUZZ - Mortsel

Aanmelden kan bij:
Regiocoördinator Antwerpen Ellen Van Gastel – 0471 84 28 88
Regiocoördinator Oost- en West-Vlaanderen, Eveline Neirynck – 0471 84 28 74
Regiocoördinator Vlaams-Brabant en Limburg, Ine Martens – 0471 66 25 95
Via mail kan je ook een aanmelding doen. Je mag alle documenten ingescand bezorgen op het mailadres lst.onthaalgauzz@multiversum.broedersvanliefde.be
Meer informatie vind je op www.gauzz.be.

 

Aanmelden kan via dit inschrijvingsformulier. Wil je meer info? Bel naar 03 443 79 23, elke werkdag bereikbaar tussen 9 u en 17 u. 

De teams Beschut Wonen en Veerkrachtwonen zijn werkingen binnen het zorgcluster IBW Multiversum. Ze voorzien beide in een brede waaier van duurzame begeleiding voor (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze begeleidingstrajecten zijn gekoppeld aan diverse ondersteunende woonvormen.

Via het invullen van een aanmeldingsformulier maakt u uw interesse in Beschut Wonen of Veerkrachtwonen kenbaar en gaat u ermee akkoord dat deze gegevens door ons geregistreerd worden. Enkele vragen zijn specifiek gericht aan uw verwijzer of degene die deze aanmelding mee ondersteunt. Om die reden adviseren we om dit formulier samen met die persoon in te vullen. 

Krijg toegang tot het aanmeldingsformulier.

Hoe verloopt de procedure nu verder nadat u dit formulier ingevuld hebt?

Wanneer het over een vraag van een jongvolwassene voor Veerkrachtwonen gaat, dan zal er eerst contact opgenomen worden om een oriëntatiegesprek in te plannen. We doen dit om van bij de start de wederzijdse verwachtingen van zowel de jongere zelf, het netwerk en de verwijzer zo helder mogelijk te krijgen.

Zowel bij een aanmelding voor Beschut Wonen als voor Veerkrachtwonen bezorgen we u en uw verwijzer of contactpersoon enkele vragenlijsten die dieper op uw aanmeldingsvraag zullen ingaan.

Het betreft de volgende documenten:

 1. Een formulier "geïnformeerde toestemming".
 2. Een invulformulier voor de cliënt met enkele richtvragen aangaande uw eigen doelen en ondersteuningsnoden.
 3. Een invulformulier voor de verwijzer gericht op sociaal-administratieve gegevens, samen met een verzoek tot een recent medisch verslag via uw behandelend psychiater.
 4. Een invulformulier voorzien voor een familielid en/of steunfiguur (indien van toepassing), waarin we peilen naar hun kijk op deze aanmelding.

Vanaf het moment dat we alle nodige documenten terug ontvangen hebben, wordt uw aanmelding verder behandeld in de respectievelijke intaketeams. Mits positief advies zal u daarna uitgenodigd worden voor een intakegesprek. 

Voor alle praktische vragen m.b.t. opvolging van aanmelding en intakegesprekken kan u terecht bij onze intakemedewerker Tosca Van Hoylandt. Dit kan telefonisch op het nummer 0471/70.51.41 of per mail naar tosca.vanhoylandt@multiversum.broedersvanliefde.be.

Meer informatie

Regio Antwerpen (PVT Den Heuvel/PVT Waesdonck)
Willem Vekemans, coördinator Den Heuvel (tel. 03 460 14 50).

Regio Kempen (PVT De Liereman):
Katrien Priëels, maatschappelijk werker (014 40 44 44).

Aanmelden

Voor de regio Antwerpen (PVT Den Heuvel / PVT Waesdonck) moet de “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden aan: willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.be

Voor de regio Kempen (PVT De Liereman) moet je je telefonisch aanmelden via het Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen op nummer 0499 77 30 08.

 

De kosten van een ziekenhuisopname hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn je statuut als verzekerde bij je ziekenfonds, je kamerkeuze en de duur van je opname. Daarnaast kunnen verschillende ‘diverse kosten’ aangerekend worden, meestal afhankelijk van je verbruik.

Elke maand ontvang je één factuur (een verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door je ziekenfonds.

Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die je zelf dient te betalen:

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je opgenomen bent.

Persoonlijk aandeel in de medische honoraria
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van het medisch honorarium van je behandelend arts dat niet door je ziekenfonds betaald wordt. Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je opgenomen bent. Er worden door de artsen geen ereloonsupplementen aangerekend op de éénpersoonskamers.

Meer informatie over onze artsen vind je bij Medische staf en op de website van het RIZIV.

Wettelijke forfaits voor medisch-technische prestaties en medicatie
De kosten van de medisch-technische prestaties en van de medicatie worden door de overheid in een vast bedrag per verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet afhankelijk van de effectief voorgeschreven medicatie of de medisch-technische prestaties die al dan niet uitgevoerd worden tijdens je verblijf.

Diverse kosten
Mogelijke diverse kosten zijn o.a. telefoonkosten, de huur van een koelkast, de kostprijs van een uitstap, de vergoeding voor kabeldistributie, het supplement voor een éénpersoonskamer, … die je worden aangerekend voor zover je er gebruik van maakt. Er zijn echter 2 diverse kosten die je voor elke dag in ons ziekenhuis standaard aangerekend worden. Dat is een minimale bijdrage voor een uitgebreide ongevallenverzekering en een drankenforfait wanneer je in het daghospitaal wordt opgenomen.

Meer informatie over de kosten krijg je bij de dienst ‘Inschrijvingen opname’ waar samen met jou de ‘Opnameverklaring’ wordt overlopen en toegelicht. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee je geïnformeerd wordt over enkele financiële aspecten van je verblijf. Zo kan je er onder meer de op dat moment geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten, de kosten voor medicatie en de erelonen.

Ook de geldende supplementen voor éénpersoonskamers staan er afzonderlijk in vermeld. Aan de dienst ‘Inschrijvingen opname’ geef je ook je kamerkeuze door. Je hebt de keuze tussen een éénpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

We trachten zoveel mogelijk aan je voorkeur te voldoen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Indien je een éénpersoonskamer kiest, wordt een kamersupplement aangerekend.

 

Voor een poliklinische consultatie door een arts betaal je ongeveer 50 tot 80 euro, naargelang het type raadpleging. In de praktijk gaat het vaak over nomenclatuur 102690 en 109631. Afhankelijk van je ziekteverzekering krijg je daarvan 65% tot 95% terugbetaald.

Voor een poliklinische consultatie of onderzoek door een psycholoog betaal je ongeveer 30 tot 150 euro, naargelang het type. De normale ziekteverzekering komt hier niet tussen. Je kan best nagaan bij je ziekenfonds of je een bijkomende dekking kan bekomen.

Van deze nomenclatuurnummers kan je de juiste tarieven en tussenkomst terugvinden op de website van het RIZIV.

 

IBW Multiversum

De verblijfskosten in IBW Multiversum zijn afhankelijk van de zorg- en woonvorm van je verblijf.  

Voor meer informatie contacteer:
Mevr. Ann Adriaensens – coördinator huisvesting - T 0477 88 27 95

PVT
De kosten van een verblijf hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste is je statuut als verzekerde bij je ziekenfonds. Daarnaast kunnen verschillende ‘diverse kosten’ aangerekend worden, meestal afhankelijk van je verbruik.
Elke maand ontvang je één factuur (een verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf. De ligdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in een psychiatrisch verzorgingstehuis. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door je ziekenfonds.
Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die je zelf dient te betalen:
Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je er verbleven bent.
Wettelijke forfaits voor medicatie
De kosten van de medicatie worden door de overheid in een vast bedrag per verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet afhankelijk van de effectief voorgeschreven medicatie tijdens je verblijf.
Diverse kosten
Mogelijke diverse kosten zijn o.a. telefoonkosten, de huur van een koelkast, de kostprijs van een uitstap, de vergoeding voor kabeldistributie, … die je worden aangerekend voor zover je er gebruik van maakt. Meer informatie over de kosten krijg je van de maatschappelijk werker. De “opnameverklaring”, een wettelijk verplicht document, informeert je eveneens over financiële aspecten van je verblijf.  Zo kan je er onder meer de op dat moment geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten en de kosten voor medicatie.

1. De patiëntenfactuur is betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum.

2. Vanaf dan zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsintresten verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet.

3. Indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen na de ingebrekestelling, zal er bovendien van rechtswege een schadevergoeding zijn van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro. Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke actie zijn de gerechtskosten niet inbegrepen in deze schadevergoeding.

4. Eventuele terugbetalingen door het ziekenhuis zullen tevens gebeuren binnen de 30 dagen volgend op het ontstaan van de schuldpositie. Bij gebrek aan terugbetaling binnen voormelde betalingstermijn zal er een schadevergoeding zijn van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro.

5. Onze facturen worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle kosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening zijn gebracht.

6. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van factuur te sturen aan klantendienst@multiversum.broedersvanliefde.be of per post aan PC Multiversum Klantendienst,  Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout.

7. Bij gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de voorziening bevoegd. De voorziening, die tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde behoort, is gevestigd in de Provinciesteenweg 408 te 2530 Boechout.

 

 

Sinds 22 augustus 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. Deze wet legt de rechten van de patiënt vast op een eenvoudige en overzichtelijke manier, preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. We geven je een overzicht van welke rechten je geniet én belangrijke informatie wat betreft de afhandeling ervan binnen onze zorggroep.

Lees hier meer over de patiëntenrechten.

Wanneer je vragen, bemerkingen of problemen hebt bij bepaalde aspecten van je verblijf, kan een goed gesprek meestal veel oplossen.

Met je vragen of klachten over de aangeboden hulp kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten. Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

De externe ombudspersoon, verbonden aan de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg (oogg), is op maandag van 9 u tot 12 u aanwezig op campus Amedeus en op donderdag, ook van 9 u tot 12 u, op campus Alexianen. PVT en IBW kunnen een afspraak met haar maken.

Haar contactgegevens:
Mail: Lou.Hamdaoui@oogg.be
GSM: 0468 11 71 91

Voor een volledig overzicht van de rechten van de patiënt verwijzen we naar de nieuwe brochure ‘Rechten van de patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

NIEUW: Chatten met ombudsdienst

Je kan nu ook elke dag chatten met iemand van de onafhankelijke ombudsdienst. Op die manier is de ombudsdienst meer bereikbaar en beschikbaar voor patiënten, hun naasten en onze medewerkers.
De chat is te bereiken via volgende link: https://overlegplatformgg.sittool.net/chat en is elke weekdag geopend van 16 u tot 18 u. De chat wordt steeds bemand door een onafhankelijke ombudspersoon die hiervoor opgeleid is. Indien verdere opvolging nodig is geeft de ombudspersoon met toestemming van de aanmelder, de aanmelding door aan de bevoegde ombudspersoon die gekoppeld is aan zorggroep Multiversum.

We streven naar een zo goed mogelijke zorg voor onze cliënten en we appreciëren elk complimentje. Onze medewerkers ervaren dat als een vorm van waardering en het bezorgt hen positieve energie.

Je kan een compliment aan onze medewerkers geven via deze link.

Als cliënten toch om een of andere reden ontevreden zijn over de geboden zorg of dienstverlening, moedigen wij hen aan om dit zoveel mogelijk te bespreken met de betrokken afdeling of dienst.

Levert een gesprek niets op, dan kunnen ze hun klacht ook kwijt via dit formulier.

Je kan ook altijd mailen naar info@multiversum.care.

Als je met vragen of klachten blijft zitten, kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten. Meer informatie hierover vind je onder 'Ombudsdienst'.

Iedereen, zowel onze medewerkers als externen, kan inbreuken melden via een klokkenluidersprocedure. Deze inbreuken moeten betrekking hebben op regelgeving rond Overheidsopdrachten; Financiële diensten, producten en markten, voorkomen witwassen van geld, terrorismefinanciering; Productveiligheid en –conformiteit; Veiligheid vervoer; Bescherming milieu; Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;  Veiligheid levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn; Volksgezondheid; Consumentenbescherming; GDPR; Belastingfraude; Sociale fraude​​​​​​​.

Je kan een melding, al dan niet anoniem, doen via dit meldkanaal. Nadien kan je er de stand van zaken opvolgen. De meldingen worden automatisch verwerkt in een meldingsregister. Meldingen kunnen ook via brief of via telefoon gebeuren. Die zullen dan door de meldingsbeheerders in het meldkanaal geregistreerd worden.

De meldingsbeheerders zullen online meldingen beheren en antwoorden. Voor Zorggroep Multiversum is dat

Christine Scheyvaerts  (medewerker HR Loonadministratie) - christine.scheyvaerts@multiversum.broedersvanliefde.be – 03 460 15 77

Hulp nodig bij de online melding? Lees de handleiding.

Wil je liever een brief sturen? T.a.v. Christine Scheyvaerts, gespecialiseerd medewerker loonadministratie of Eva Eggers, beleidsmedewerker CKI Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

VERANTWOORDELIJKEN

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. In de Zorggroep Multiversum is een lokale Data Protection Officer (DPO) aangeduid die je kan contacteren via mail (dpo@multiversum.broedersvanliefde.be)

De lokale DPO kan met zijn vragen terecht bij de centrale DPO van de Broeders van Liefde (dpo@broedersvanliefde.be).

VERWERKINGEN

Zorggroep Multiversum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Patiëntenzorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing, …)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
 • Patiëntveiligheid
 • Patiëntenadministratie en –facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (voornaam en naam, eventueel een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, …);
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, nationaliteit, …);
 • Contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres, …);
 • Contactgegevens van doorverwijzers (voornaam en naam, telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres, …);
 • Gezondheidsgegevens (diagnose, …);
 • Gegevens over de behandeling en de zorg (medicatie, therapieën …);
 • Sociale gegevens (contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling, …);
 • Financiële en administratieve gegevens (bankrekeningnummer, …);
 • Levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt;
 • Voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt;
 • In specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens bijvoorbeeld bij gedwongen opname).

Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot je gegevens:

 • Ons medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijke werkers, …) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers;
 • Ons administratief personeel;
 • Ons keukenpersoneel (en desnoods ook een externe cateraar) om je de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.

Externe personen of organisaties

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot je gegevens:

 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen;
 • Je ziekenfonds;
 • Je verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft;
 • Het Riziv;
 • Eventueel een externe cateraar die beperkte gegevens krijgt om de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) klaar te maken;
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

Bewaartermijn

Medische gegevens van patiënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte termijn.
Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

RECHTEN INZAKE PRIVACY

Je kunt je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kunt ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kunt vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
  recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen dan zullen we dit faciliteren (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: we gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, wend je je best tot de directie van de Zorggroep Multiversum of tot de hoofdarts voor wat betreft medische gegevens.

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, die vroeger de privacycommissie heette. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de website van zorggroep Multiversum www.multiversum.care.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om logingegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Waarvoor gebruiken we cookies?
Om het gebruik en de functionaliteiten van deze website te verbeteren

 • Om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de website
 • Om statistieken op te stellen van het gebruik

Welke soorten cookies gebruiken we?
Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, enz.).

Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.

Bij geen enkele van deze cookies worden persoonlijke gegevens gebruikt of bijgehouden.

Hoe kunt u uw cookies beheren?
Als u de cookies uitzet worden o.a. uw voorkeuren niet onthouden en moet u eventuele inloggegevens (password, username) bij elk bezoek opnieuw intikken.
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Mocht u na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer (info@multiversum.care).

 

 

Bezoekers zijn welkom maar hou wel rekening met de bezoekuren. Geef best vooraf een seintje of spreek goed af wanneer je wil komen zodat je familielid zeker aanwezig is en het bezoek aansluit bij de fase van het herstelproces waar hij of zij zich in bevindt.

Campus Alexianen – Boechout

Cadenza

Cadenza 1: 03 460 16 02

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 18u – 20u
Woensdag 14u – 16.30u & 18u – 20u
Weekend en feestdagen 14u – 16.30u & 18u – 20u


Cadenza 2: 03 460 16 05

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 17.30u – 20.30u
Woensdag 13u – 20.30u
Weekend en feestdagen 13u – 20.30u


Cadenza 3

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 16.30u – 20.30u
Woensdag 13u – 20.30u
Weekend en feestdagen 12.30u – 20.30u


Cadenza 4

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 17.30u – 20.30u
Woensdag 12.30u – 20.30u
Vrijdag 9u - 20.30u
Zondag 9u – 20u

deStudio

Bezoek af te spreken: 03 460 16 06

Campus Amedeus - Mortsel

Intermezzo

Er mag steeds contact opgenomen worden om een aangepast bezoekmoment te bespreken.

Intermezzo A: 03 443 79 35
Intermezzo B: 03 443 79 37

Maandag 18-19u30
Dinsdag 18-19u30
Woensdag 13u30-16u & 18-19u30
Donderdag 18-19.30u
Vrijdag 13.30u-16u & 18-19.30u
Zaterdag 13.30u-16u & 18-19.30u
Zondag / feestdag 13.30u-16u & 18-19.30u (Avondmoment enkel voor Intermezzo B)

Intro

Er mag steeds contact opgenomen worden om een aangepast bezoekmoment te bespreken.

Intro 1: 03 443 79 28

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 18u – 20u
Woensdag 14u – 16u & 18u – 20u
Weekend en feestdagen 14-16u & 18-20u

Intro 2: 03 443 79 38

Weekdagen 18u – 20u
Weekend en feestdagen 9u – 20u

Knoop

Er mag steeds contact opgenomen worden om een aangepast bezoekmoment te bespreken.

Knoop 1A: 03 443 79 24

Dinsdag en donderdag 18u – 19.45u
Weekend en feestdagen 13u – 17u

Knoop 2A: 03 443 79 32

Weekdagen 18u – 20u
Weekend en feestdagen 13 – 17u

Knoop 2B: 03 443 79 25

Dinsdag & donderdag 18u – 20u
Weekend Op afspraak

GAUZZ

Bezoek af te spreken met de begeleiding.

Gauzz A: 03 450 99 98

Gauzz B: 03 443 79 41

mArquee

Maandag, dinsdag, donderdag 18u – 20.30u
Woensdag 13u – 20.30u
Vrijdag Behandelgroep 14u – 20.30u
Crisisgroep 15u – 20.30u
Weekend 8u – 20.30u

Narrante

Er mag steeds contact opgenomen worden om een aangepast bezoekmoment te bespreken.

Narrante 1: 03 443 79 33
Narrante 2: 03 443 79 42

Weekdagen 18u – 20u
Weekend en feestdagen 10u – 11.30u & 14u – 20u

Als je als familie of naaste vragen hebt, kan je die altijd voorleggen aan een medewerker van de afdeling/wooneenheid/team waar je familielid verblijft. Er kan eventueel een gesprek geregeld worden met een familievertrouwenspersoon. Die werkt bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Die werkt als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners.

Specifieke taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:

- Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden;
- Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening;
- Opvangen van klachten;
- Geven van informatie en advies;
- Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering;
- Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de familievertrouwenspersoon is gratis. De familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.
Een afspraak maken kan telefonisch of per mail (0471 90 79 50 -familievertrouwenspersoon@familieplatform.be) . De afspraak kan plaats vinden op campus Amedeus of campus Alexianen, maar ook in het kantoor van het Familieplatform zelf in Berchem.
Meer informatie vind je op familieplatform.be/familievertrouwenspersoon.

Familie, maar ook cliënten zelf, kunnen ook altijd terecht bij onze ombudsdienst of zaken signaleren waarover ze ontevreden (of tevreden!) zijn. Je vindt al die informatie onder de rubriek 'Patiëntenrechten'.

 

TELEFOONNUMMERS

ALGEMEEN NUMMER MULTIVERSUM
T 03 460 12 00

PZ CAMPUS AMEDEUS
T 03 440 68 50

PZ CAMPUS ALEXIANEN
T 03 455 75 31

IBW MULTIVERSUM

 • Antwerpsestraat Mortsel
  T 0477 88 27 95
 • Heuvelstraat Boechout
  T 03 454 23 07

PVT DE LIEREMAN – Oud-Turnhout
T 014 40 44 44

PVT DEN HEUVEL - Boechout
T 03 460 14 50

PVT WAESDONCK - Mortsel
T 03 443 79 27

Onthaalbrochure patiënten