multiversum-visual-2@2x

Over Multiversum

We verbinden onze expertise en kracht met die van elke cliënt en zijn/haar omgeving, collega’s en netwerkpartners. Zo bieden we optimale geestelijke gezondheidszorg: op maat, inclusief en veerkrachtig.

Want ieder verhaal telt.

Samen met onze cliënten en hun omgeving maken we van behandel- en zorgvormen dynamische zorgtrajecten. Dit doen we vanuit een lerende en duurzame netwerkorganisatie waar samenwerking en verbinding de basis vormen.

Betrokken

We doen ons werk met goesting en zijn oprecht betrokken bij ieder verhaal. We geven het beste van onszelf voor elke cliënt en zijn omgeving, voor collega’s en voor de zorggroep.

Wat we dagelijks doen, heeft zin en geeft zin.


Verbonden

Met een open geest en hart maken we verbinding met elkaar en omarmen we diversiteit. We werken actief samen met alle partners binnen en buiten de zorggroep.

Samen bereiken we meer.


Deskundig

We investeren in onze kennis en competenties. We staan open om te blijven leren en onszelf uit te dagen om het beter te doen.

Alles wat we weten, houden we scherp.


Dynamisch

We spelen dynamisch in op uitdagingen, we stellen onszelf in vraag en durven veranderen.

Daarbij houden we ons gemeenschappelijk doel steeds voor ogen: optimale zorg voor iedere cliënt.

We blijven in beweging.

Het organogram van zorggroep Multiversum vind je hier.

De Zorggroep Multiversum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, met een campus in Mortsel en een campus in Boechout, een Psychiatrisch Verzorgingstehuis, met vestigingen in Mortsel, Boechout, Oud-Turnhout en Malle, en Initiatief Beschut Wonen Multiversum. Samen bieden we psychiatrische ondersteuning in de samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Multiversum is in 2017 ontstaan uit de fusie van Pc Sint-Amedeus in Mortsel en PC Broeders Alexianen in Boechout die allebei al meer dan 100 jaar een toonaangevende rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen. Door een gemeenschappelijke strategie en oriëntatie uit te werken is Multiversum in staat om vanuit een ziekenhuiscontext modules van gespecialiseerde behandeling in diverse trajecten te ontwikkelen. Daarnaast wordt ook ingezet op de vermaatschappelijking van zorg.

Terugblik
In 1807 stichtte kanunnik Petrus Jozef Triest de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de ‘krankzinnigenzorg’. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten. In 1895 werd gestart met de bouw van een ‘gesticht voor behoeftige geesteszieken’ in Mortsel onder impuls van de toenmalige Generale Overste van de Broeders van Liefde, Vader Amedeus Stockman.
De Broeders Alexianen, van wie de oorsprong terug gaat tot de 13e eeuw, waren in eerste instantie vrijwilligers die zich bekommerden om de armen van het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden. Later zetten ze zich ook in voor geesteszieken en noemden ze zich naar hun patroonheilige Sint-Alexius. In 1876 vestigden ze zich in Boechout en werd het psychiatrisch ziekenhuis stelselmatig uitgebouwd. Vanaf 1998 nam de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde de uitbating over.

De zorg binnen Broeders van Liefde is effectief, veilig, herstelgeoriënteerd en gebruikersgericht met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mens. Om dit waar te maken werken we permanent aan onze kwaliteit van zorg.

Werken aan kwaliteit van zorg in zorggroep Multiversum

Als organisatie streven wij binnen zorggroep Multiversum naar een kwaliteitsvolle psychiatrische behandeling en zorgverlening met aandacht voor vernieuwing, met aandacht voor ieder verhaal. Om dit te bereiken bieden wij vanuit het Centrum voor Kwaliteit en Innovatie (CKI) ondersteuning op:

  • procesniveau (kwaliteit en patiëntveiligheid, beleidscyclus en accreditatie, wetenschappelijk onderzoek, informatisering van de zorgprocessen, …);
  • inhoudelijk niveau voor specifieke thema’s (suïcidepreventiebeleid, wondzorg, agressiepreventie- en beheersing, herstel ondersteunende zorg, routine outcome monitoring, …).

Met de nodige expertise een adviserende, initiërende en faciliterende rol opnemen ter ondersteuning van de zorg en de verschillende zorgvormen van Zorggroep Multiversum om strategische beslissingen met betrekking tot kwaliteit en innovatie mee vorm te geven en succesvol operationeel te vertalen.

De coördinatie van het CKI ligt bij de adjunct-directeur zorg, dhr. Bart Goossens en is gesitueerd in gebouw i op campus Amedeus in Mortsel. De thema’s worden op projectmatige basis verdeeld over medewerkers die geheel of gedeeltelijk verbonden zijn aan het centrum. Ook zorgmanagers kunnen rond specifieke ziekenhuisbrede projecten verbonden zijn aan het CKI.

Charter kwaliteit en innovatie

Heb je interesse om onderzoek uit te voeren binnen onze zorggroep? Als zorggroep willen we wetenschappelijk onderzoek dan mogelijk promoten, zowel voor internen als externen. We zien hierbij een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk als een essentieel onderdeel in het aanbieden van een kwaliteitsvolle zorg en zorgondersteuning.

Binnen de zorggroep is er de mogelijkheid onderzoek uit te voeren binnen het psychiatrisch ziekenhuis, het psychiatrisch verzorgingstehuis en de initiatieven voor beschut wonen. Dit kan binnen uiteenlopende domeinen zoals onder andere directe zorg, management, beleid en sociale zaken.

Indien je een aanvraag wenst te doen voor een onderzoek binnen onze zorggroep vragen we je volgende documenten in één e-mail te versturen naar onderstaand e-mailadres:
Een begeleidend schrijven en een onderzoeksprotocol, met inbegrip van:   
- Informed consent formulier;
- CV van de hoofdonderzoeker; 
- Eventuele vragenlijsten of relevante documentatie;
- Eventueel verzekeringsattest van de onderwijsinstelling;
- In geval van een multicentrisch onderzoek: goedkeuring van een centraal ethisch comité;

Na doorlichting ontvang je een advies vanuit de lokale ethische toetsingscommissie, met mogelijke goedkeuring of vraag tot aanpassing van bepaalde documenten. Bij vragen omtrent wetenschappelijk onderzoek of de aanvraag tot uitvoeren van een onderzoek binnen de zorggroep kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: cki@multiversum.broedersvanliefde.be

Verdere documentatie omtrent de aanvraagprocedure kan je alvast terugvinden in dit document 'Procedure aanvraag tot onderzoek binnen de zorggroep Multiversum'