multiversum-visual-2@2x

Over Multiversum

Zorggroep Multiversum staat voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening.
We bieden professionele zorg via diverse zorgvormen en in afstemming met partners uit ons netwerk. Multiversum werkt vanuit een christelijke inspiratie en staat open voor andere levensbeschouwingen en overtuigingen.
Bij alles wat we doen staat de cliënt en zijn familie centraal. Onze ambitie is maximale levenskwaliteit en autonomie voor al onze cliënten.

Betrokkenheid
Wij zijn oprecht betrokken bij onze cliënten en bij iedere factor in hun herstel. Dat kunnen zowel externe als interne factoren zijn die volgens ons niet los te zien zijn van onze cliënten.
Als leden van eenzelfde gemeenschap zijn we ook betrokken met elkaar en delen we onze verantwoordelijkheden.

Vertrouwen
We creëren een omgeving van familiale gastvrijheid waarin iedereen zich erkend en veilig voelt. In de eerste plaats onze cliënten, maar ook onze medewerkers, familieleden van cliënten en bezoekers. We communiceren met iedereen op een open en eerlijke manier.

Respect
Bij alles wat we doen, tonen we respect voor onze collega’s, cliënten, en hun omgeving. Vanuit onze christelijke inspiratie moedigen we diversiteit in onze organisatie aan en hebben we begrip voor andere opvattingen en beschouwingen. 

Deskundigheid
We garanderen kwalitatief hoogstaande zorg voor elke cliënt. Daarom voorzien we in regelmatig en goed onderbouwd werkoverleg en vormingen en bijscholingen voor al onze medewerkers. Ons beleid wordt voortdurend geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd.

Innovatie
We bekijken de zaken altijd met een brede, open blik. We vertrekken van de geëigende paden en gaan op zoek naar nieuwe invalshoeken en innovatieve ontwikkelingen. Bij alles wat we doen, staat het belang van de cliënt en zijn omgeving voorop.

Het organogram van zorggroep Multiversum vind je hier.

De Zorggroep Multiversum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, met een campus in Mortsel en een campus in Boechout, een Psychiatrisch Verzorgingstehuis, met vestigingen in Mortsel, Boechout, Oud-Turnhout en Malle, en Initiatief Beschut Wonen Multiversum. Samen bieden we psychiatrische ondersteuning in de samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Multiversum is in 2017 ontstaan uit de fusie van Pc Sint-Amedeus in Mortsel en PC Broeders Alexianen in Boechout die allebei al meer dan 100 jaar een toonaangevende rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen. Door een gemeenschappelijke strategie en oriëntatie uit te werken is Multiversum in staat om vanuit een ziekenhuiscontext modules van gespecialiseerde behandeling in diverse trajecten te ontwikkelen. Daarnaast wordt ook ingezet op de vermaatschappelijking van zorg.

Terugblik
In 1807 stichtte kanunnik Petrus Jozef Triest de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de ‘krankzinnigenzorg’. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten. In 1895 werd gestart met de bouw van een ‘gesticht voor behoeftige geesteszieken’ in Mortsel onder impuls van de toenmalige Generale Overste van de Broeders van Liefde, Vader Amedeus Stockman.
De Broeders Alexianen, van wie de oorsprong terug gaat tot de 13e eeuw, waren in eerste instantie vrijwilligers die zich bekommerden om de armen van het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden. Later zetten ze zich ook in voor geesteszieken en noemden ze zich naar hun patroonheilige Sint-Alexius. In 1876 vestigden ze zich in Boechout en werd het psychiatrisch ziekenhuis stelselmatig uitgebouwd. Vanaf 1998 nam de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde de uitbating over.

De zorg binnen Broeders van Liefde is effectief, veilig, herstelgeoriënteerd en gebruikersgericht met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mens. Om dit waar te maken werken we permanent aan onze kwaliteit van zorg.

Werken aan kwaliteit van zorg in zorggroep Multiversum

Als organisatie streven wij binnen zorggroep Multiversum naar een kwaliteitsvolle psychiatrische behandeling en zorgverlening met aandacht voor vernieuwing, met aandacht voor ieder verhaal. Om dit te bereiken bieden wij vanuit het Centrum voor Kwaliteit en Innovatie (CKI) ondersteuning op:

  • procesniveau (kwaliteit en patiëntveiligheid, beleidscyclus en accreditatie, wetenschappelijk onderzoek, informatisering van de zorgprocessen, …);
  • inhoudelijk niveau voor specifieke thema’s (suïcidepreventiebeleid, wondzorg, agressiepreventie- en beheersing, herstel ondersteunende zorg, routine outcome monitoring, …).

Met de nodige expertise een adviserende, initiërende en faciliterende rol opnemen ter ondersteuning van de zorg en de verschillende zorgvormen van Zorggroep Multiversum om strategische beslissingen met betrekking tot kwaliteit en innovatie mee vorm te geven en succesvol operationeel te vertalen.

De coördinatie van het CKI ligt bij de adjunct-directeur zorg, dhr. Bart Goossens (bart.goossens@multiversum.broedersvanliefde.be), en is gesitueerd in gebouw i op campus Amedeus in Mortsel. De thema’s worden op projectmatige basis verdeeld over medewerkers die geheel of gedeeltelijk verbonden zijn aan het centrum. Ook zorgmanagers kunnen rond specifieke ziekenhuisbrede projecten verbonden zijn aan het CKI.

Charter kwaliteit en innovatie
Onze medewerkers

Heb je interesse om onderzoek uit te voeren binnen onze zorggroep? Als zorggroep willen we wetenschappelijk onderzoek dan mogelijk promoten, zowel voor internen als externen. We zien hierbij een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk als een essentieel onderdeel in het aanbieden van een kwaliteitsvolle zorg en zorgondersteuning.

Binnen de zorggroep is er de mogelijkheid onderzoek uit te voeren binnen het psychiatrisch ziekenhuis, het psychiatrisch verzorgingstehuis en de initiatieven voor beschut wonen. Dit kan binnen uiteenlopende domeinen zoals onder andere directe zorg, management, beleid en sociale zaken.

Indien je een aanvraag wenst te doen voor een onderzoek binnen onze zorggroep vragen we je volgende documenten in één e-mail te versturen naar onderstaand e-mailadres:
Een begeleidend schrijven en een onderzoeksprotocol, met inbegrip van:   
- Informed consent formulier;
- CV van de hoofdonderzoeker; 
- Eventuele vragenlijsten of relevante documentatie;
- Eventueel verzekeringsattest van de onderwijsinstelling;
- In geval van een multicentrisch onderzoek: goedkeuring van een centraal ethisch comité;

Na doorlichting ontvang je een advies vanuit de lokale ethische toetsingscommissie, met mogelijke goedkeuring of vraag tot aanpassing van bepaalde documenten. Bij vragen omtrent wetenschappelijk onderzoek of de aanvraag tot uitvoeren van een onderzoek binnen de zorggroep kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: cki@multiversum.broedersvanliefde.be

Verdere documentatie omtrent de aanvraagprocedure kan je alvast terugvinden in dit document 'Procedure aanvraag tot onderzoek binnen de zorggroep Multiversum'