multiversum-visual-2@2x

Over ons

We verbinden onze expertise en kracht met die van elke cliënt en zijn/haar omgeving, collega’s en netwerkpartners. Zo bieden we optimale geestelijke gezondheidszorg: op maat, inclusief en veerkrachtig.

Want ieder verhaal telt.

Samen met onze cliënten en hun omgeving maken we van behandel- en zorgvormen dynamische zorgtrajecten. Dit doen we vanuit een lerende en duurzame netwerkorganisatie waar samenwerking en verbinding de basis vormen.

Betrokken

We doen ons werk met goesting en zijn oprecht betrokken bij ieder verhaal. We geven het beste van onszelf voor elke cliënt en zijn omgeving, voor collega’s en voor de zorggroep.

Wat we dagelijks doen, heeft zin en geeft zin.


Verbonden

Met een open geest en hart maken we verbinding met elkaar en omarmen we diversiteit. We werken actief samen met alle partners binnen en buiten de zorggroep.

Samen bereiken we meer.


Deskundig

We investeren in onze kennis en competenties. We staan open om te blijven leren en onszelf uit te dagen om het beter te doen.

Alles wat we weten, houden we scherp.


Dynamisch

We spelen dynamisch in op uitdagingen, we stellen onszelf in vraag en durven veranderen.

Daarbij houden we ons gemeenschappelijk doel steeds voor ogen: optimale zorg voor iedere cliënt.

We blijven in beweging.

Zorggroep Multiversum is een initiatief van de groep Broeders van Liefde en werkt in de geest van de missie, de engagementsverklaring en tekst over de grondstroom van deze groep.

Het organogram van Zorggroep Multiversum vind je hier.

Zorggroep Multiversum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, met een campus in Mortsel en een campus in Boechout, een Psychiatrisch Verzorgingstehuis, met vestigingen in Mortsel, Boechout en Oud-Turnhout, en Initiatief Beschut Wonen Multiversum. Samen bieden we psychiatrische ondersteuning in de samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Multiversum is in 2017 ontstaan uit de fusie van Pc Sint-Amedeus in Mortsel en PC Broeders Alexianen in Boechout die allebei al meer dan 100 jaar een toonaangevende rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen. Door een gemeenschappelijke strategie en oriëntatie uit te werken is Multiversum in staat om vanuit een ziekenhuiscontext modules van gespecialiseerde behandeling in diverse trajecten te ontwikkelen. Daarnaast wordt ook ingezet op de vermaatschappelijking van zorg.

Terugblik
In 1807 stichtte kanunnik Petrus Jozef Triest de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de ‘krankzinnigenzorg’. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten. In 1895 werd gestart met de bouw van een ‘gesticht voor behoeftige geesteszieken’ in Mortsel onder impuls van de toenmalige Generale Overste van de Broeders van Liefde, Vader Amedeus Stockman.
De Broeders Alexianen, van wie de oorsprong terug gaat tot de 13e eeuw, waren in eerste instantie vrijwilligers die zich bekommerden om de armen van het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden. Later zetten ze zich ook in voor geesteszieken en noemden ze zich naar hun patroonheilige Sint-Alexius. In 1876 vestigden ze zich in Boechout en werd het psychiatrisch ziekenhuis stelselmatig uitgebouwd. Vanaf 1998 nam de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde de uitbating over.

De zorg binnen Broeders van Liefde is effectief, veilig, herstelgeoriënteerd en gebruikersgericht met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mens. Om dit waar te maken werken we permanent aan onze kwaliteit van zorg. Lees meer.

In 2022 behaalden we het internationaal erkend kwaliteitslaber van Qualicor Europe. Lees meer.

Als organisatie streven wij binnen zorggroep Multiversum naar een kwaliteitsvolle psychiatrische behandeling en zorgverlening met aandacht voor vernieuwing, met aandacht voor ieder verhaal. Om dit te bereiken bieden wij vanuit het Centrum voor Kwaliteit en Innovatie (CKI) ondersteuning op:

  • procesniveau (kwaliteit en patiëntveiligheid, beleidscyclus en accreditatie, wetenschappelijk onderzoek, informatisering van de zorgprocessen, …);
  • inhoudelijk niveau voor specifieke thema’s (suïcidepreventiebeleid, wondzorg, agressiepreventie- en beheersing, herstel ondersteunende zorg, routine outcome monitoring, …).

Met de nodige expertise een adviserende, initiërende en faciliterende rol opnemen ter ondersteuning van de zorg en de verschillende zorgvormen van Zorggroep Multiversum om strategische beslissingen met betrekking tot kwaliteit en innovatie mee vorm te geven en succesvol operationeel te vertalen.

De coördinatie van het CKI ligt bij de adjunct-directeur zorg, dhr. Bart Goossens en is gesitueerd in gebouw i op campus Amedeus in Mortsel. De thema’s worden op projectmatige basis verdeeld over medewerkers die geheel of gedeeltelijk verbonden zijn aan het centrum. Ook zorgmanagers kunnen rond specifieke ziekenhuisbrede projecten verbonden zijn aan het CKI.

Charter kwaliteit en innovatie

Heb je interesse om onderzoek uit te voeren binnen onze zorggroep? Als zorggroep willen we wetenschappelijk onderzoek dan mogelijk promoten, zowel voor internen als externen. We zien hierbij een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk als een essentieel onderdeel in het aanbieden van een kwaliteitsvolle zorg en zorgondersteuning.

Binnen de zorggroep is er de mogelijkheid onderzoek uit te voeren binnen het psychiatrisch ziekenhuis, het psychiatrisch verzorgingstehuis en de initiatieven voor beschut wonen. Dit kan binnen uiteenlopende domeinen zoals onder andere directe zorg, management, beleid en sociale zaken.

Indien je een aanvraag wenst te doen voor een onderzoek binnen onze zorggroep vragen we je volgende documenten in één e-mail te versturen naar onderstaand e-mailadres:
Een begeleidend schrijven en een onderzoeksprotocol, met inbegrip van:   
- Informed consent formulier;
- CV van de hoofdonderzoeker; 
- Eventuele vragenlijsten of relevante documentatie;
- Eventueel verzekeringsattest van de onderwijsinstelling;
- In geval van een multicentrisch onderzoek: goedkeuring van een centraal ethisch comité;

Na doorlichting ontvang je een advies vanuit de lokale ethische toetsingscommissie, met mogelijke goedkeuring of vraag tot aanpassing van bepaalde documenten. Bij vragen omtrent wetenschappelijk onderzoek of de aanvraag tot uitvoeren van een onderzoek binnen de zorggroep kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: cki@multiversum.broedersvanliefde.be

Verdere documentatie omtrent de aanvraagprocedure kan je alvast terugvinden in dit document 'Procedure aanvraag tot onderzoek binnen de zorggroep Multiversum'

Zorggroep Multiversum is een grote organisatie waar dagelijks heel wat mensen over de vloer komen: medewerkers, patiënten, bewoners, familie,... Dit betekent dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om een duurzame omgeving te creëren.

Green Deal

Om ons steentje bij te dragen hebben we al heel wat stappen ondernomen. In maart 2023 ondertekenden we de Green Deal Duurzame Zorg, een vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten. We engageren ons om tegen 2026 twee zaken te bereiken. (1) Een lange-termijn vastgoedplan van al onze gebouwen op dat richting geeft aan strategie voor het patrimonium (behouden, investeren, afstoten), om met een duidelijk stappenplan naar de lange-termijn doelstelling toe te werken (klimaatneutraal in 2050). (2) Een duidelijk afvalbeleid in alle publiek toegankelijke ruimtes, zowel in infrastructuur als communicatie.

Energie opwekken met zonnepanelen

Voor het ondertekenen van deze Green Deal hebben we uiteraard niet stilgezeten. Zorggroep Multiversum beschikt over een totaal van 2822 zonnepanelen, verspreid over onze campussen in Mortsel en Boechout. Allemaal samen zorgen ze voor een jaarlijkse productie van +/- 500mW, wat best veel is als je weet dat een gemiddeld klein gezin 2.5mW per jaar verbruikt.

Opslag van water

Op verschillende plaatsen maken we gebruik van waterdoorlatende verharding (waterdoorlatende klinkers, grastegels, los steenmateriaal) wat ervoor zorgt dat regenwater optimaal in de bodem kan infiltreren. We hebben ook verschillende waterputten, waarvan we het regenwater gebruiken voor verschillende toiletten. In Mortsel hebben we ook een WADI (Water Afvoer Drainage Infiltratie). Dit is een met grind en zand gevulde kom of bekken dat zowel water kan vasthouden als laten infiltreren. 

Groene omgeving

Op onze campussen vind je ontzettend veel groen terug. Er zijn heel wat uitgestrekte grasvelden, bomen en bloemen. Onze cluster voor verstandelijke beperkingen 'Knoop' opende in 2023 een therapeutische tuin voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar. Er werd ook een nieuwe tuin aangelegd op onze campus in Oud-Turnhout. Deze tuin sluit aan bij het aangrenzende natuurdomein. Dit resulteerde in meer bloemenweides en aanplant van inheemse plantensoorten, wat een positieve invloed zal hebben op de fauna en flora. 

Elektrische wagen voor maaltijdbedeling

Elke dag zorgt onze voedingsdienst voor een vlotte maaltijdbezorging op al onze afdelingen en wooneenheden. In Boechout doen we dit sinds kort met behulp van een gloednieuwe elektrische wagen. Zes zonnepanelen op het dak verwekken in 8u voldoende energie om 15 km te rijden

Vermijden van PET-flessen

Al onze campussen zijn voorzien van waterdispensers en hierdoor maken we geen gebruik meer van PET-flessen voor de verdeling van water.

Naast bovenstaande acties doen we er alles aan om om in de toekomst nog veel meer in te zetten op duurzame zorg.

Het Centre Neuro-Pyschiatrique de Kamenge, kortweg het CNPK, is een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg in Burundi van de Broeders van Liefde. ‘Ons CNPK’, want voor Zorggroep Multiversum is dit een zusterinstelling waarmee we al lang een band hebben. We helpen hen waar we kunnen, bij hun opleidingen, bij de aankoop van medisch materiaal maar we kiezen er nu voor hen vooral bij te staan in de verslavingszorg. Materieel maar ook met onze expertise.

Meer info