Geestelijke Gezondheidszorg in het ziekenhuis

Intro - Mortsel

Intro 1 is een open opnameafdeling voor voltijdse opname of daghospitalisatie. Volwassenen met diverse psychiatrische aanmeldingsklachten kunnen er terecht na verwijzing door hun huisarts, ambulante hulpverlener, vanuit een algemeen ziekenhuis of op eigen vraag.

Intro 2 is een gesloten opnameafdeling voor mensen met een psychiatrische problematiek die op één of andere manier beveiliging nodig hebben omwille van een acute crisissituatie. Opname op Intro 2 kan via een wettelijke procedure of op vrijwillige basis.

Aanmelding

Een doorverwijzing naar Intro gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster algemene psychiatrie van PC Multiversum (omvat zowel de mobiele als residentiële zorgpijler).

Wanneer?

Elke weekdag van 9 -16.30 u (geen aanmeldingen in het weekend) op het telefoonnummer 0492 13 47 22

Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan bij dringende opnamevragen gebeld worden naar het onthaal van de campussen:

Campus Amedeus: 03 440 68 50
Campus Alexianen: 03 455 75 31

Vragenlijst bij aanmelding

Folder Intro 1
Folder Intro 2

Narrante - Mortsel

De cluster psychose richt zich tot volwassenen met een een psychotische en psychosegerelateerde kwetsbaarheid. We bieden behandeling en herstelondersteuning aan in zowel voltijdse als daghospitalisatie.

Folder Narrante

Opgroeien betekent voor veel jongeren door een intense en verwarrende periode gaan. Het is een belangrijke periode die de rest van hun leven verder vorm geeft. Dikwijls gaat deze periode gepaard met strubbelingen, met vallen en opstaan, met groeipijnen … Soms geraken jongeren zodanig in de knoop met zichzelf en anderen dat er problemen ontstaan waarvoor behandeling nodig is.

mArquee richt zich naar jongeren van 16 tot 25 jaar met psychische problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt. Van bij de start van de behandeling wordt sterk ingezet op gedeelde zorg en wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken. We bieden zowel behandeling in voltijdse als in daghospitalisatie.
De cluster bestaat uit twee afdelingen, mArquee 1 (1 crisisgroep en 2 behandelgroepen) en mArquee 2 (3 behandelgroepen). De jongeren leven samen in verschillende groepen.
Voor de inhoudelijke werking vallen we terug op twee modellen: enerzijds systeemtheorie en anderzijds nieuwe autoriteit/geweldloos verzet.

De duur van het behandelprogramma bedraagt 15 weken.

Folder mArquee

Voor ouders, brussen, grootouders, betrokken hulpverleners, …   van jongeren die reeds aangemeld zijn voor een behandeling op mArquee: We nodigen jullie graag uit op één van onze infoavonden! Op deze manier willen we jullie al laten kennismaken met onze afdeling en werking. Je krijgt eerst een algemene uitleg, nadien volgt er een rondleiding op de afdeling.

Wanneer? Vrijdag 12/1, 15/3, 14/6, 13/9 of 13/12 van 17 u tot 18.30 u
Waar? PZ Campus Amedeus (Hoofdgebouw - zaal Minerva)
Inschrijven? Mail naar veronique.cassan@multiversum.broedersvanliefde.be
(Gelieve te vermelden met hoeveel personen je aanwezig zal zijn)

Behandelafdelingen
mArquee bestaat uit twee afdelingen. De jongeren leven samen in verschillende groepen (1 crisisgroep en 5 behandelgroepen). De adolescent zal toegewezen worden tot een groep, afhankelijk van een inschatting van de realiteitstoetsing, de prikkelgevoeligheid, de mogelijkheden tot perspectiefname, de mogelijkheden tot spreken over de eigen belevingswereld, ….

De behandelgroepen
We werken met een algemeen behandelaanbod met individuele accenten. Sterktes en zwaktes van de adolescent en zijn omgeving gebruiken we als motor tot verandering. We zoeken samen met de adolescent hoe hij terug de regie over zijn leven in handen kan nemen. Binnen de behandeling wordt intensief gewerkt met de adolescent in zijn brede context. Adolescenten en hun familieleden worden structureel als actieve partners betrokken. We streven naar een zo kort mogelijke opnameduur, waarbij het standaardprogramma 15 weken bedraagt. Hierbij hebben we expliciet aandacht voor de continuïteit van zorg, waarbij we deze continuïteit willen installeren over sectoren en leeftijdsgrenzen heen.

De crisisgroep
In de crisisgroep ligt het accent op het de-escaleren van de crisis. De crisis alsook de krachtbronnen van de adolescent en zijn/haar netwerk worden in kaart
gebracht. We streven naar het vinden van structuur, regelmaat en rust. Verder schatten we in wat er nodig is om het dagelijks leven terug te kunnen opnemen.
Een traject in de crisisgroep houden we zo kort als mogelijk. Indien verdere behandeling nodig en wenselijk is, dan wordt dit na overleg met de adolescent en zijn/haar netwerk bekeken.

Behandelformules
voltijdse formule: dit is de meest intensieve vorm van behandeling die we aanbieden. Adolescenten zijn (tijdelijk) opgenomen in mArquee.
dagformule: adolescenten volgen behandeling tijdens de daguren.

Behandelteams
In de behandelteams werken psychiaters, psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten (muziektherapie, beeldende therapie, bewegings-en danstherapie, dramatherapie, ergotherapie), begeleiders die instaan voor de zorg 24 uur op 24 uur en maatschappelijk werkers.

Intermezzo - Mortsel

De cluster ouderen richt zich tot mensen met psychische moeilijkheden en/of psychiatrische problemen (zoals depressie, pathologische rouw, middelenafhankelijkheid, acute verwardheid, cognitieve en gedragsmoeilijkheden) die zich op latere leeftijd voordoen (vanaf 65 jaar).

We staan in voor observatie, diagnosestelling en behandeling en vinden het belangrijk te kijken vanuit 4 invalshoeken, die elkaar continu beïnvloeden: biologisch, psychologisch, sociaal en existentieel.

De behandeling wordt aangeboden in zowel voltijdse als daghospitalisatie, waarvan de daghospitalisatie mogelijk een overgang is naar ontslag. De behandeling duurt gemiddeld 3 maanden.

Folder Intermezzo

De cluster verstandelijke beperking/dubbeldiagnose richt zich tot (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. We bieden een duidelijk gestructureerd ortho-agogisch leefklimaat met aandacht voor een behandeling op maat. Samen met de patiënt en zijn netwerk stellen we een behandelplan op. Een opname is een tijdelijke fase in het leven van de patiënt. Gedeelde zorg is hierbij cruciaal. We streven dan ook naar een intensieve samenwerking met andere partners.
De behandeling kan zowel voltijds (54 bedden) als in dagbehandeling (5 plaatsen).
De volgende modules zijn aanwezig binnen de knoop:

Knoop 1A

 • Gesloten opname en behandeling
 • Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZ)
 • Crisisopname
 • Diagnosestelling

Knoop 2A

 • Open opname en behandeling
 • Herstelmodule
 • Crisisopname
 • Diagnosestelling

Knoop 2B

 • Open heropname en behandeling
 • Crisisopname

Folder Knoop

Naast het residentiële luik organiseren we binnen het cluster verstandelijke beperking ook nog:

deStudio – Boechout

deStudio biedt intensieve en gespecialiseerde dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblemen. Er zijn vijf behandelgroepen die verschillen qua behandelinhoud en qua behandelintensiteit (drie-, vier- en vijfdaagse behandeling). In alle behandelgroepen wordt gewerkt vanuit hetzelfde evidence-based behandelmodel: de mentaliseren bevorderende therapie (MBT).

Folder deStudio

Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)
MBT werd in Engeland ontwikkeld door Anthony Bateman en Peter Fonagy. Momenteel zijn er toepassingen in diverse behandelsettings binnen en buiten Europa. Onder invloed van ervaring en onderzoek werd de behandeling toenemend verfijnd en aangepast.

MBT werd aanvankelijk ontworpen voor mensen met borderline persoonlijkheidsproblemen. Later volgden aanpassingen voor en onderzoek bij mensen met andere vormen van persoonlijkheidsmoeilijkheden.

De behandeling is vooral geschikt voor mensen die moeilijkheden ervaren:

 • Bij het reguleren van gevoelens
 • Met het aangaan en in stand houden van nabije relaties
 • Met het beheersen van impulsief gedrag
 • Op het gebied van zelfbeeld en zelfwaardering

In MBT wordt er van uitgegaan dat deze (en andere) moeilijkheden verbonden zijn met problemen bij het mentaliseren. Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen begrijpt en verklaart vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, beweegredenen enz. Mentaliseren kan moeilijk zijn in situaties van verhoogde emotionele spanning en wanneer relaties met anderen hechter worden. Mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden hebben vaak ernstige problemen met mentaliseren. Dit heeft voor gevolg dat ze in bepaalde situaties moeilijkheden ervaren bij het herkennen van eigen gevoelens, overspoeld raken door emoties, zich snel bekritiseerd of afgewezen voelen, gedachten en bedoelingen aan anderen toeschrijven of impulsief reageren vanuit een bepaalde gevoelstoestand. Anderen hebben minder last van dergelijke heftige emoties maar vermijden juist gevoelens en hechte relaties met anderen. Zij voelen zich vaak leeg, waardeloos, eenzaam.

Individuele en groepstherapieën (groepspsychotherapie, beeldende en lichaamsgerichte therapie) zijn er op gericht om actief het vermogen om te mentaliseren te versterken. Samen wordt gekeken onder welke omstandigheden het vermogen om te mentaliseren afneemt, met welke relationele gebeurtenissen en met welke gevoelens dit samenhangt en wat de effecten daarvan zijn. Veel aandacht gaat naar gevoelens en belevingen in het hier en nu van de relaties (met andere groepsleden en therapeuten). Er wordt gestreefd naar het bewaren van een ‘mentaliserende cultuur’ in de behandelrelaties waarbinnen ieders vermogen om te mentaliseren wordt gestimuleerd. Daarbij is er vooral aandacht voor de belevingen die ten grondslag liggen aan of verbonden zijn met klachten en gedragingen.

De omgeving wordt waar dat zinvol en nodig is betrokken bij de behandeling. Familieleden, partners of andere belangrijke betrokkenen kunnen meewerken aan de uitwerking van de behandelplannen, het ontwikkelen van signaal- en crisisplannen, de evaluaties van de behandelvooruitgang, het onderzoek van relationele moeilijkheden enzovoort.

Verdere informatie over details van de behandeling en over de manier van aanmelden is te vinden in de folder deStudio.

De cluster Verslaving/Dubbeldiagnose doet opname, stabilisatie, diagnosestelling, indicatiestelling en intensieve behandeling. We bieden behandeling en herstelondersteuning aan, zowel in voltijdse hospitalisatie als in daghospitaal. Er zijn verschillende behandeltrajecten uitgewerkt: verslaving algemeen (alcohol, drugs, medicatie, Korsakov), dubbeldiagnose verslaving en psychose, dubbeldiagnose verslaving en persoonlijkheidsstoornissen of andere ernstige psychiatrische aandoeningen (internaliserende en externaliserende problemen).

Aanvragen voor een opname binnen de Cluster Cadenza moeten worden gesteld door een professionele verwijzer op het nummer 03 460 11 70, via het e-mailadres lst.cadenzaopname@multiversum.broedersvanliefde.be of via dit online aanmeldingsformulier

Folder Cadenza
Folder Cadenza 5

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (PZ campus Amedeus) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor + 18-jarigen. De klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.

Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: www.gauzz.be.

Folder GAUZZ