Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Voor mensen die op consultatie komen bij een psycholoog, ortho-agoog of seksuoloog: Sinds de coronapandemie hebben we geen indexering meer uitgevoerd. Om onze diensten te blijven verbeteren en de hoogste kwaliteit van zorg te kunnen bieden, zal er binnenkort  een prijswijziging zijn voor consultaties bij een psycholoog, ortho-agoog of seksuoloog.
Dit wil zeggen dat vanaf 1 september 2023 de prijzen als volgt zijn:


- Een standaard gesprek (50min): €65
- Een kort gesprek (30min): €45
- Telefonisch standaard gesprek: €65
- Telefonisch kort gesprek: €45
- Verzuimforfait: €35 (Gratis annuleren kan ten laatste 24 u op voorhand, anders wordt een verzuimforfait aangerekend.)

In onze polikliniek kan je een psychiater, psycholoog en/of seksuoloog raadplegen. Het aanbod omhelst diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Er is ook de mogelijkheid om na een opname poliklinisch opgevolgd te worden. De behandeling kan bestaan uit medicatie of therapeutische gesprekken of een combinatie van beide.
Eventueel kan de behandeling hier ingesteld worden en worden verdergezet door de betrokken huisarts, psychotherapeut of beiden. Indien een opname een beter alternatief lijkt, zal dit overlegd worden met de patiënt en de doorverwijzer.

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing via een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, …). De raadplegingen zijn steeds op afspraak.

Bekijk de folder

Binnenkort zal je je kunnen aanmelden met een aanmeldingsformulier. Voorlopig moet je nog bellen voor een afspraak in de polikliniek naar het nummer 03 443 79 23, elke werkdag tussen 9 u en 17 u.

De polikliniek Campus Amedeus richt zich op algemeen-psychiatrische problematiek: depressie, angststoornis, bipolaire stoornis, psychose. Daarnaast is er een specifiek aanbod voor jongeren tussen 16 en 24 jaar, ouderen met psychiatrische moeilijkheden en personen met een verstandelijke beperking. Vanuit de polikliniek wordt ook een groepsaanbod georganiseerd.

De polikliniek Alexianen biedt de mogelijkheid om op consultatie te komen bij een psychiater of psycholoog voor verslavingsproblemen, al dan niet in combinatie met andere psychische problemen. De verslaving kan zowel betrekking hebben op verslavende producten (alcohol, drugs, medicatie), als op gedragsverslaving (gokken, gamen).

De polikliniek van Multiversum heeft ook een groepsaanbod. Dit is therapie en begeleiding in groepsverband.

Door aan te sluiten bij een groep tref je andere mensen met dezelfde moeilijkheden, vind je erkenning bij elkaar en is er begrip voor wat je voelt. Dit wordt als steunend en nuttig ervaren door deelnemers. Het geeft deelnemers grip om met hun moeilijkheden om te gaan en geeft weer hoop naar de toekomst. De therapeuten leiden het groepsproces en zorgen voor een vertrouwelijk klimaat. 

Er is een groepsaanbod voor diverse moeilijkheden. Via deze link vind je meer informatie over het groepsaanbod in de polikliniek van Multiversum.

HerstelAcademie SaRA is een initiatief binnen de regio Antwerpen, ontstaan vanuit de toenmalige vzw De Link, in een samenwerking met diverse partners, en met steun van SaRA en de Provincie Antwerpen.

De HerstelAcademie hanteert een vormingsgerichte benadering, i.p.v. een therapeutische, om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en herstel. Ze voorziet een laagdrempelige leeromgeving waarin een duo met ervaring in psychische kwetsbaarheid én met professionele ervaring in hulpverlening samenwerkt om vormingen in coproductie aan te bieden.

In het aanbod ligt de focus op psychische gezondheid, veerkracht en herstel. Participatief leren, met een boodschap van hoop en mogelijkheden, staat centraal.

HerstelAcademie SaRA staat open voor iedereen die direct of indirect met psychische kwetsbaarheid te maken heeft. We denken aan patiënten/cliënten, mantelzorgers, vrienden en familie, hulpverleners, maar evenzeer ook geïnteresseerden uit de buurt of de lokale gemeenschap.

Meer informatie: www.herstelacademie.be
Mailen naar antwerpen@herstelacademie.be

Mensen met een beperking hebben meer kans om een psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen te ontwikkelen. De combinatie van meerdere problematieken kan soms leiden tot complexe hulpvragen, die invloed hebben op meerdere levensdomeinen: zelfredzaamheid, (het aangaan van) relaties, vrije tijd, werken, …

Folder Onada

Personen met gedrags- en/of psychiatrische problemen en

  • een verstandelijke beperking;
  • en/of een autismespectrumstoornis (ASS);
  • of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH);

die zich in een vastgelopen situatie bevinden.

Doelstellingen

- Terug op de sporen brengen van de vastgelopen situatie;
- Draagkracht natuurlijk en/of professioneel netwerk verhogen;
- Brugfunctie tussen sectoren creëren;
- Signaal- en sensibiliserende functie op beleidsniveau.

Consulentenwerking

Onada gaat samen met enkele consulenten op zoek naar een manier om de vastgelopen situatie te doorbreken. Consulenten zijn professionele hulverleners, werkzaam binnen verschillende sectoren zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, … Zij denken mee na vanuit hun expertise en geven inzichten en adviezen.

Wanneer we je vraag niet kunnen oplossen, zoeken we voor jou naar een dienst of organisatie die je kan verder helpen.

Onada gaat samen met enkele consulenten op zoek naar een manier om de vastgelopen situatie te doorbreken. Consulenten zijn professionele hulverleners, werkzaam binnen verschillende sectoren zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, … Zij denken mee na vanuit hun expertise en geven inzichten en adviezen.

Wanneer we je vraag niet kunnen oplossen, zoeken we voor jou naar een dienst of organisatie die je kan verder helpen.

Samen met onze collega’s van Crosslink PANGG 0-18 en Team Continuïteit en Toegang (ACT) – Agentschap Opgroeien werken we aan de Wegwijzer Jeugdhulp.

Hierbij worden er regelmatig infomomenten georganiseerd waar een globaal overzicht wordt gepresenteerd van het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverleningslandschap. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast kan je terecht met je vragen betreffende rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bij onze telefonische permanentie. Op deze manier realiseren we een intersectoraal geïntegreerde functie. De opdracht binnen deze pijler bestaat er uit om:

  1. Hulpverleners wegwijs te maken in het hulpverleningslandschap
  2. Advies of consult te verstrekken bij bepaalde trajecten
  3. Hulpverleners te informeren en te sensibiliseren over specifieke thema’s en problematieken
  4. De noden aan de hand van de vragen te inventariseren

Telefoon: 02/243 56 00 – vraag naar ‘Wegwijzer Jeugdhulp’

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u-12u

Wie kan zich aanmelden?

Zowel de cliënt, iemand vanuit het natuurlijk netwerk (ouders,…) als hulpverleners uit alle sectoren (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector, onderwijs, …) kunnen zich aanmelden bij Onada. Aanmelden bij Onada kan telefonisch op het nummer 0472 30 79 27. of door een mail te sturen naar onada@multiversum.broedersvanliefde.be. Alle gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld. De ondersteuning die wordt geboden, is gratis.

De juiste ondersteuningsvorm voor de juiste persoon

Na de aanmelding ontvang je een vragenlijst over onder andere de hulpvraag, het leven van de persoon, al ondernomen acties, … Zo krijgen we een eerste beeld van de situatie en kunnen we bekijken welke ondersteuningsvorm het meest gepast is. Soms volstaat een kort consult of een intervisie. In andere situaties is er nood aan een meer diepgaande probleemanalyse en intensieve ondersteuning voor alle betrokken partijen. In dat geval
gaan we een lang ondersteuningsproces aan. Wanneer blijkt dat je vraag meer aansluiting vindt bij het aanbod van een andere dienst of organisatie, verwijzen we je door.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

We kunnen ook vrijblijvend een kennismakingsgesprek plannen.
Daarin lichten we de werking van Onada toe en bekijken we samen welke ondersteuningsvorm het meest tegemoet komt aan jouw hulpvraag.

Kort consult

Wanneer een team van hulpverleners/een hulpverlener advies wil van een consulent, kan Onada een kort consult organiseren. Op basis van de verkregen informatie zoekt Onada naar een hulpverlener met de nodige ervaring en kennis over de problematiek.

Tijdens een teamvergadering reikt de consulent nieuwe inzichten aan die de problematiek verduidelijken en zoekt hij samen met het team naar adviezen.

Na afloop van het kort consult, evalueren we alles. Als een intensievere vorm van ondersteuning nodig is, schakelen we over naar een lang ondersteuningsproces.

Enkele voorbeelden:

Een vrouw met een verstandelijke beperking hoort en ziet dingen die er niet zijn. Zij wordt steeds vaker agressief, maar geeft aan dat ze er niet aan kan doen. Hoe kunnen we hier als team mee omgaan?

Al enkele jaren sluit een tienjarig meisje met autisme kort de ogen in mijn klas. Een medische oorzaak is uitgesloten. Dit schooljaar verergert de situatie: het meisje loopt tegen de muur, voert opdrachten slechts gedeeltelijk of niet uit… Waarom doet ze dit? Hoe kan ik als leerkracht op dit gedrag reageren? En wat heeft mijn leerling nodig om zich goed te voelen op school?

Lang ondersteuningsproces

Beeldvorming
Bij complexe situaties brengen we het probleem in kaart door middel van gesprekken met de cliënt en zijn netwerk. We vragen gegevens op, observeren de cliënt, schakelen externe consulenten in, … We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de emotionele ontwikkeling. Al deze informatie verwerken we tot één verslag, de beeldvorming.

Consulententeam
Om tot een goed advies te komen organiseren wij een overleg met meerdere consulenten, het consulententeam. De cliënt en alle betrokken partijen worden, mits toestemming van de cliënt, uitgenodigd. Tijdens dit consulententeam bespreken we de beeldvorming en geven de consulenten inzichten en adviezen.

Opvolging
Na het consulententeam plannen we één of meerdere opvolgingsgesprekken om samen met alle betrokken partijen de adviezen om te zetten in de praktijk. We ondersteunen dit proces. We begeleiden het team, zorgen voor een netwerk voor de cliënt of schakelen andere diensten in. Deze opvolging duurt zo kort mogelijk, maar we laten de ondersteuningsvraag pas los wanneer het netwerk voldoende vertrouwen heeft of versterkt is.

Evaluatie
Enkele maanden na het laatste opvolgingsgesprek, nemen we contact op met de aanmelder en informeren we naar de situatie. Zijn er stappen vooruit gezet? Zijn er nog bijkomende vragen? We evalueren ook het proces.

Een voorbeeld:

Ik ben een 35-jarige man met autisme en woon zelfstandig. Een dienst beschermd wonen ondersteunt mij hierin. Soms heb ik geen vat op de wereld en trek ik mij volledig terug. Ik laat dan niemand toe in mijn studio. Op andere momenten leef ik tot het uiterste en telt een dag te weinig uren: werken, cafébezoek, gokken, feesten, gamen, … Tijdens deze periodes verwaarloos ik het contact met mijn begeleidster. Mijn moeder is erg bezorgd, ze herkent dit gedrag van vroeger. Na een gesprek met mijn begeleidster deden we een aanmelding bij Onada. We willen graag een duidelijker beeld krijgen van het onderliggende probleem. We willen ook weten welke manier van ondersteunen het meest geschikt is tijdens deze moeilijke periodes.

Intervisie

Soms vindt een hulpverlener niet meteen een oplossing voor de situatie van een cliënt. Een intervisie is dan zinvol. Onada nodigt hier enkele consulenten voor uit. Tijdens het overleg krijgt de hulpverlener de tijd om de situatie toe te lichten en zijn vragen te stellen aan de consulenten.

De consulenten werken in verschillende sectoren waardoor de situatie vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. Naargelang hun deskundigheid kunnen consulenten ook meer inzichten bieden in de situatie van de cliënt. Tot slot zoeken we tijdens de intervisie samen naar tips en adviezen, zodat je je als hulpverlener sterker voelt en opnieuw inspiratie hebt om aan de slag te gaan.

Enkele voorbeelden:
'Een begeleider uit een ambulante psychiatrische dienst vermoedt een verstandelijke beperking bij een cliënt. Hij heeft echter vooral ervaring met de alcoholproblematiek van de vrouw. Hij vraagt zich af hoe hij de begeleiding kan afstemmen op haar niveau, bijvoorbeeld op vlak van communicatie?'

'Een jonge vrouw met een licht verstandelijke beperking hoort stemmen in haar hoofd. Zij haalt de computer uiteen om de mensen die zich daar in bevinden te verwijderen. De rolluiken blijven dagen tot weken toe. Ze heeft enkel contact met de begeleider. Hij is op zoek naar informatie over de problematiek en naar manieren om met de stemmen en het isolement om te gaan.'

Een consulent is iemand die kennis over en ervaring met de doelgroep heeft en werkt in een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, het onderwijs of een andere welzijnssector. Een consulent kan een opvoeder zijn, maar evengoed een ortho(ped)agoog, teamcoach, gezinsbegeleider, …

We verwachten van een consulent dat hij of zij een externe blik werpt op de vastgelopen situatie, mee op zoek gaat naar mogelijke inzichten in de onderliggende problematieken, adviezen aanreikt en samen wil werken met consulenten uit andere sectoren.

Verschillende werkvormen
Je kunt je voor verschillende werkvormen opgeven:

- Kort consult: deelname aan een teamvergadering van de aanmeldende organisatie.
- Langdurig ondersteuningsproces:

  • deelname aan een consulententeam;
  • ingeschakeld worden bij de probleemanalyse;
  • ingeschakeld worden tijdens de opvolgingsfase.

- Intervisie: deelname aan een intervisiemoment met de aanmeldende organisatie en andere consulenten.

Vormingsaanbod
Omdat een consulent investeert in tijd (voorbereiding, verplaatsing, overleg) en verplaatsingskost, bieden wij in ruil een ontmoetingsplek aan binnen en buiten de sector waar consulenten (informele) contacten kunnen opbouwen en ervaringen en expertise kunnen uitwisselen. Om dit netwerk te stimuleren, organiseren we een paar keer per jaar gratis vorming.

Interesse?
Wie interesse of vragen heeft, kan een e-mail versturen naar onada@multiversum.broedersvanliefde.be.

Joyce Heylen - Ines Goossens

Multiversum, campus Amedeus
Deurnestraat 252 - 2640 Mortsel
onada@multiversum.broedersvanliefde.be
gsm: 0472 30 79 27

Onada is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag (hele dag) en op woensdagvoormiddag.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een volledig ondersteuningsproces?
We gaan uit van het principe: ‘Zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig blijkt’. Elke vraag naar ondersteuning, elke vastgelopen situatie heeft zijn eigen karakter en vraagt dus ook een andere aanpak. De afronding van een proces gebeurt in overleg.

Hoeveel kost een consult bij Onada?
Een vraag naar ondersteuning is gratis. SEN vzw en de provincie Antwerpen nemen de kosten op zich.

Voor welke ondersteuningsvorm kan ik aanmelden?
Wanneer een persoon of zijn familie een vraag naar ondersteuning stelt, bieden we een lang ondersteuningsproces aan. Hulpverleners kunnen een beroep doen op de 3 ondersteuningsvormen: intervisie, kort consult of een lang ondersteuningsproces.

Is een diagnose, attest van beperking of psychiatrische problematiek nodig?
Nee, wel moet er een sterk vermoeden zijn dat de cliënt een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel heeft.

Moet de cliënt op de hoogte van zijn van de aanmelding?
We kunnen een kort consult of intervisie anoniem organiseren. We sturen je dan een aanmeldingsformulier waarbij niet gevraagd wordt naar privégegevens.
Voor een lang ondersteuningsproces is de toestemming van de cliënt wel noodzakelijk en verwachten we zoveel mogelijk medewerking van de cliënt.

Wordt de cliënt overal bij betrokken? En hoe?
We willen de cliënt tijdens elke fase van het lang ondersteuningsproces betrekken. Zo plannen we een kennismakingsgesprek, nodigen we de cliënt uit voor het consulententeam en betrekken we hem wanneer we de adviezen omzetten in concrete acties.
Soms kan het zijn dat het te moeilijk is voor een cliënt om deel te nemen aan een overlegmoment. In dat geval delen wij of een vertrouwenspersoon van de cliënt steeds op voorhand mee wat er besproken wordt op het overleg. Achteraf koppelen we dan terug.
Wanneer een cliënt beslist om deel te nemen aan een consulententeam, overlopen wij of een vertrouwenspersoon op voorhand het verslag van de beeldvorming met de cliënt en wordt het verloop van het consulententeam toegelicht. Na het overleg vraagt de
vertrouwenspersoon een aantal keer naar de ervaringen van de cliënt en naar eventuele opmerkingen.

Biedt Onada begeleiding aan huis?
Nee. Onada is tijdelijk in beeld om het netwerk te ondersteunen, maar voorziet geen individuele begeleiding aan huis.

Het Kruispunt biedt gratis* eerste hulp bij psychische en sociale problemen voor inwoners (vanaf zestien jaar) in een bepaalde regio. Het biedt geen langdurige begeleiding, maar probeert om in enkele gesprekken mensen verder te helpen, en indien nodig door te verwijzen.
* Een eerste gesprek is gratis. Daarna kost een gesprek 11 euro (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Er is ook een groepsaanbod (dat kost 2,5 euro/sessie).

Locaties: www.kruispunten.be/contact
Groepsaanbod: www.kruispunten.be/groepsaanbod

Mobiel Team Multiversum heeft een vormingsaanbod. We richten ons hierbij op alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshelpsters, buurtwerkers, …).

De inhoud van de vorming wordt in samenspraak bepaald. Een aanbod is beschikbaar omtrent psychiatrische ziektebeelden, basishouding en communicatie (hoe omgaan met een cliënt met een psychiatrische problematiek) en supervisie (coaching betreffende concrete casussen aan hulpverleners in het werkveld).

Contactgegevens:

Mobiel Team Multiversum via T 0492 13 47 21

Professionele en niet-professionele zorgverleners kunnen op werkdagen tussen 9-20 u op het aanmeldingsnummer van de cluster Algemene Psychiatrie (T 0492 13 47 22), terecht voor een vraag omtrent advies en wegwijs.

Een medewerker van de telefonische permanentie biedt ondersteuning in de zoektocht naar de juiste hulp op basis van de sociale kaart van SaRA.

Een telefonische adviesvraag kan ook resulteren in een adviesverlening omtrent het omgaan met de cliëntsituatie op locatie, in aanwezigheid van de cliënt.

Ten slotte kan via de advies- en wegwijzertelefoon ook een deskundige in de volwassenenpsychiatrie ingeroepen worden voor een uitgebreid advies tijdens een overleg.