Wonen & Geestelijke Gezondheidszorg

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).

Veerkrachtwonen voorziet een intensief zorgtraject in combinatie met langdurige woonondersteuning. De zorgzwaarte bij deze cliënten is hoog op verschillende levensdomeinen. Door de ernst van de psychische kwetsbaarheid is een intensieve ondersteuning aangewezen.

Met deze nieuwe werking streven we ernaar dat jongvolwassenen op een volwaardige manier in de samenleving kunnen participeren. We vertrekken vanuit eigen kracht en regie, met aandacht voor een positief en realistisch toekomstplan overheen de verschillende levensdomeinen, en dit samen met of ondanks de aanwezigheid van beperkingen.

We zien dit project als een relevante schakel in de zorg voor jongvolwassenen, met als doel het realiseren van een overstap naar een reguliere, eigen woning, én met maximale re-integratie in de maatschappij.

Veerkrachtwonen legt de klemtoon op

 • jongvolwassenen én hun netwerk
 • peer support
 • een herstelondersteunende woonomgeving
 • een individueel ontwikkelingsgericht traject
 • een specifieke groepswerking

Hoe iemand zich kan aanmelden kan je lezen in de rubriek 'Cliënten en familie'.

Informatie
T 0495 24 11 25

Folder Veerkrachtwonen

Op 1 maart 2017 is Kadans Wonen van start gegaan. Kadans staat voor KetenAanpak Daklozen Antwerpen Stad. De stad heeft hiertoe 20 appartementen en 2 woningen ter beschikking gesteld aan IBW Multiversum met het oog op het bieden van aangepaste huisvesting aan dak- en thuislozen. Het concept van beschut wonen wordt ook hier gehanteerd.

Voor de exploitatie van deze bijzondere woonvorm werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Free Clinic. Door middel van woonbegeleiding wordt betracht deze bewoners met meervoudige psychiatrische problemen te ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen verslaving en andere problemen.

Aanmelden:
De aanmelding gebeurt exclusief door de casusregisseurs van de stad Antwerpen op basis van de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix).

Adres
Kadans Wonen
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel

Zorgwekkende zorgmijders met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek:

 • Ernstige en complexe psychische problemen
 • Problemen op andere levensgebieden
 • Gebrekkige probleemoplossende vaardigheden
 • Onvoldoende voorzien in eigen bestaansvoorwaarden
 • Afwezigheid adequate hulpvraag

Vaak gaat het om mensen die de weg niet vinden naar de reguliere zorg of erin vastgelopen zijn, geen vertrouwen hebben in hulpverlening of afgewezen zijn door instanties vanwege omvangrijke problemen.

De hulp van het SSeGA-team kan enkel ingeroepen worden door de sociale dienst van de 3 SHM’s en SVKA.
De doelstellingen zijn overlast beperken, uithuiszetting voorkomen en sociale isolatie vermijden door een behandeling te starten, het herstelproces te bevorderen en maatschappelijke re-integratie te stimuleren.
Voor mensen die nog geen hulpverleningsgeschiedenis hebben, heeft deze manier van werken een preventieve waarde omdat probleemescalatie wordt vermeden en zorg wordt opgestart.
Daarnaast wordt advies verleent vanuit een psychiatrische specialisatie aan de maatschappelijk werkers van de SHM’s en SVKA.

De begeleiders van het SSeGA-team werken hoofdzakelijk assertief, aanklampend en outreachend en zijn gericht op het creëren van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Deze methodiek staat bekend als ‘bemoeizorg’. Vanuit dat contact kan men komen tot het stellen van een psychiatrische diagnose, het maken van een risico-inschatting en het starten van een behandeling. Deze vorm van aanklampende zorg in België is nieuw.
Het SSeGA-team levert maatwerk waarbij het verhaal en de situatie van de cliënt centraal staan. Ze bouwen aan een netwerk rond een cliënt dat op termijn de nodige steun en zorg kan over nemen.

Het interdisciplinair team is samengesteld uit:

 • Psychiater voor indicatiestelling (eventueel mogelijkheid van huisbezoek), advies externen zoals huisartsen en opvolging beleid
 • Sociaal en psychiatrisch verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Klinisch psycholoog, tevens zorginhoudelijk coördinator

PVT De Liereman biedt een warme thuis aan mensen met een blijvende psychische kwetsbaarheid die geen nood meer hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht.

De Liereman bestaat uit twee wooneenheden: De Luit voor 30 mensen met een zekere graad aan zelfstandigheid maar met een nood aan een structurerende en veilige omgeving, De Lier voor 30 mensen met een hogere graad van zelfstandigheid die gestimuleerd worden om de regie over hun eigen leven zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.

Folder De Liereman

Folder Project Kortverblijf

PVT Den Heuvel bestaat uit 2 wooneenheden ‘Bloesem’ en ‘Den Heuvel’.

Door verschillende leefgroepen en woonvormen op eenzelfde campus, kan iedere bewoner ondersteund worden naarmate zijn zelfstandigheid en autonomie, zonder de nodige nabijheid en veiligheid te verliezen. We hanteren een ‘wonen en stromen’ visie binnen onze campus en het ruimere zorglandschap.

Wooneenheid Bloesem voorziet 24-uurs begeleiding voor mensen die nood hebben aan een langdurig psychiatrisch herstel-ondersteunende woonsetting.

Onze bewoners hebben nood aan intensievere begeleiding, aansporing of ondersteuning op vlak van mentaal welzijn, zelfzorg, ADL, dagstructuur, activering en contactname.

Wooneenheid Den Heuvel voorziet in 24uurs-begeleiding voor personen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid.

De bewoners beschikken over een grotere mate van zelfstandigheid, maar moeten ondersteund worden bij specifieke aspecten van het dagelijkse leven. Ze hebben inzicht in hun kwetsbaarheden en mogelijkheden en beschikken over een ‘innerlijke ruimte’ om begrip op te brengen voor de psychische problematiek van medebewoners, waardoor er een grote mate van betrokkenheid en wederkerigheid bestaat.

Folder PVT Den Heuvel

 

PVT Waesdonck in Mortsel biedt een stabiele woonomgeving aan volwassenen met een langdurige en vaak complexe psychische kwetsbaarheid.

Het PVT bestaat uit 3 wooneenheden die elk een specifieke wooncontext aanbieden:

Gloed 1, een semi-gesloten leefeenheid voor 10 bewoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid, waar de woonbegeleiding gekenmerkt wordt door veel structuur, nabijheid en een hoge mate van bemoeizorg.

Gloed 2, een open leefeenheid voor 30 bewoners met een langdurige en complexe psychische kwetsbaarheid, bevat enerzijds een leefeenheid voor 20 bewoners die nog regelmatig instabielere periodes doormaken en nood hebben aan structuur en anderzijds een module Kanswonen voor 10 bewoners die naar zelfstandigheid kunnen toewerken.

Wooneenheid De Lommerte met een open leefeenheid voor 20 bewoners die hun eigen pad naar herstel bewandelen, en een groepswoning voor 6 bewoners met maximale inspraak en minimale bemoeizorg.

Wooneenheid De Fonkel met een semi-gesloten leefeenheid voor 9 bewoners die vaak nood hebben aan hand in hand begeleiding en toezicht, en een open leefeenheid voor 15 bewoners, met (wisselend ) toezicht op afstand.

Folder Waesdonck