Geestelijke Gezondheidszorg in eigen leefomgeving

Het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum biedt behandeling en begeleiding aan mensen van 18 jaar en ouder (ook 65+) die in de zorgregio wonen en door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen.

Het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum biedt begeleiding en behandeling aan cliënten in de thuissituatie gedurende een periode van max. 2 jaar. De ambulante behandeling en begeleiding is afgestemd op de zorgnoden en –vragen van de cliënt, met als doel het herwinnen en versterken van de regie over het eigen functioneren.

De huisbezoeken vinden overdag plaats op weekdagen.

Het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum is een multidisciplinair team dat samengesteld is uit twee psychiaters, een coördinator, twee psychologen, een ervaringsdeskundige en een groep thuisbegeleiders (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie, …)

Meer informatie: 0492 13 47 21

Aanmelding

Een doorverwijzing naar het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog,…). Die kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster algemene psychiatrie van PC Multiversum (omvat zowel de mobiele als residentiële zorgpijler).

Wanneer? Elke weekdag van 9-16.30 u (geen aanmeldingen in het weekend)

Telefoonnummer 0492 13 47 22

Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van de campussen:

Campus Amedeus 03 440 68 50
Campus Alexianen 03 455 75 31

Vragenlijst bij aanmelding

Zorgregio

Het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum is actief in volgende regio:

  • Zuid-Oost-Rand Antwerpen: Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Borsbeek
  • Antwerpen Zuid: Wilrijk, Hoboken, Kiel (2020)
  • Antwerpen Oost: Deurne, Wommelgem, Borgerhout (buiten de singel)
  • Antwerpen Centrum: Berchem (buiten de singel)

Folder Mobiel Psychiatrisch Team

Het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam Multiversum biedt behandeling en begeleiding aan mensen van 18 jaar en ouder (inclusief ouderen (65+)) die in een crisissituatie verkeren die zo ernstig is dat een opname dreigt. De crisis wordt veroorzaakt door een (vermoedelijk) onderliggende ernstige psychische aandoening.

Mobiel Psychiatrisch Crisisteam Multiversum biedt crisisbehandeling aan cliënten in de thuissituatie gedurende een periode van max. 6 weken. Dit omvat intensieve, ambulante behandeling en begeleiding met als doel de crisis te stabiliseren en zo een residentiële opname te vermijden of (indien deze toch nodig geacht wordt) te verkorten in tijd. De huisbezoeken vinden plaats op weekdagen tussen 9 u - 20 u en op weekenddagen tussen 9 u - 17 u.

Het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam is een multidisciplinair team dat samengesteld is uit twee psychiaters, een coördinator, twee psychologen en een groep thuisbegeleiders (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie,…)

Aanmelding

Een doorverwijzing naar het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster Algemene psychiatrie van PC Multiversum (omvat zowel de mobiele als residentiële zorgpijler). Aanmeldingsvragen zijn terug te vinden via https://www.multiversum.care/nieuwesite/vragenlijstaanmelding-algemene-psychiatrie/

Wanneer? Elke weekdag van 9 u - 16.30 u (geen aanmeldingen in het weekend)

Cluster Algemene psychiatrie: T 0492 13 47 22
Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan bij dringende opnamevragen gebeld worden naar het
onthaal van de campussen:
Campus Amedeus: 03 440 68 50
Campus Alexianen: 03 455 75 31

Maximaal 24 u na aanmelding krijg je een antwoord op je vraag. Indien een begeleiding door het crisisteam wordt opgestart, komen twee collega’s van het team bij de cliënt thuis langs. Ter plaatse wordt bekeken, zoveel als mogelijk in de aanwezigheid van naastbetrokkenen, of en welke behandeling en/of begeleiding geboden kan worden door de inzet van multidisciplinaire intensieve zorg aan huis.

Zorgregio

• Zuid-Oost-Rand Antwerpen: Mortsel, Boechout,
Edegem, Hove, Kontich, Lint, Borsbeek
• Antwerpen Zuid: Wilrijk, Hoboken, Kiel (2020)
• Antwerpen Oost: Deurne, Wommelgem, Borgerhout
(buiten de singel)
• Antwerpen Centrum: Berchem (buiten de singel)

Folder Mobiel Psychiatrisch Crisisteam

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (PZ campus Amedeus) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor +18-jarigen. De klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.

Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: www.gauzz.be. Voor inhoudelijke vragen of voor een aanmelding kan je terecht bij de regiocoördinator, Ellen Van Gastel, te contacteren op het nummer 0471 84 28 88 .

Het outreachteam voor mensen met een dubbeldiagnose en verstandelijke beperking voorziet een mobiel outreachend aanbod voor heel de provincie Antwerpen.
We richten ons tot (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen en hun netwerk.

Via het outreachend aanbod willen we voor deze specifieke doelgroep de kwaliteit van leven verhogen en de gedrags- en/of psychische klachten laten dalen. Enerzijds door directe cliëntenzorg maar ook door in te zetten op de verschillende steunsystemen en betrokken hulpverleners, deze te versterken en met elkaar te verbinden.
De outreachmedewerkers kunnen ook een rol opnemen in de coaching en consultatie ten aanzien van collega’s in de verschillende organisaties (VAPH, welzijn, GGZ, …)
De medewerkers komen thuis of in de setting waar de cliënt zich bevindt.

Het outreachteam is een samenwerkingsverband tussen drie partners, zorggroep Multiversum, PC Bethanië en PAAZ St Maarten.

Een aanmelding kan telefonisch of via mail bij elke outreachmedewerker (zie folder Outreachend werken)

Het mobiel psychiatrisch team dak- en thuislozen (MPTDT) biedt aanklampende, outreachende begeleiding aan de doelgroep

  • volwassenen (18+)
  • met een ernstige psychiatrische aandoening
  • die dak- en thuisloosheid ervaren
  • zorgmijdend zijn

Het team zet in op laagdrempelige contactname, het opbouwen van vertrouwen en indicatiestelling in de leefomgeving van de cliënt. In de praktijk betekent dit dat het team vooral actief is in de openbare ruimte en de laagdrempelige werkingen voor dak- en thuislozen.

Doelstelling van het team is om cliënten toe te leiden naar reguliere (psychiatrische) zorg en een gepaste woonvorm, door toepassing van o.a. de presentie- en bemoeizorgmethodiek.

Naast begeleiding biedt het MPTDT ook advies en ondersteuning rond geestelijke gezondheidszorg aan collega’s uit de laagdrempelige dak- en thuislozenwerkingen.

Aanmelding

Professionele verwijzers kunnen aanmelden via mptdt@cawantwerpen.be.

Aanmeldingen worden elke woensdag besproken, waarna terugkoppeling volgt.

Indien u een bezorgde burger of naaste bent, kan u ook steeds een melding maken via mptdt@cawantwerpen.be.

Telefonisch overleg is mogelijk via het nummer 03 232 48 34 op maandag, woensdag & vrijdag tussen 9 en 12u.

Het team

Het MPTDT is een samenwerking tussen ZG Multiversum, ZNA Volwassenpsychiatrie en CAW Antwerpen en bestaat uit een coördinator, psychiater en drie begeleiders.

Het team is werkzaam op weekdagen tussen 9 en 17u, met occasionele ochtend- en avondrondes.

De zorgregio is Antwerpen en districten.