15-shutterstock-633293669-72

Het psychiatrisch ziekenhuis heeft twee campussen:

campus Amedeus in Mortsel en campus Alexianen in Boechout.
Iedere verwijzer kan rechtstreeks contact opnemen met een cluster van het psychiatrisch ziekenhuis.

Algemene psychiatrie (Intro – campus Amedeus): 0492 13 47 22
Psychosezorg (Narrante – campus Amedeus): 03 450 99 92
Verstandelijke beperking (Knoop – campus Amedeus): 03 450 99 93
Adolescenten (mArquee – campus Amedeus): 03 450 99 94
Ouderen (Intermezzo –campus Amedeus): 03 450 99 95
Verslaving en dubbeldiagnose (Cadenza – campus Boechout): 03 460 11 70
Persoonlijkheidsproblemen (deStudio – campus Alexianen): 03 460 16 06 (op maandag van 13.30 u tot 15 u, tenzij het een feestdag is.

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid (GAUZZ - campus Amedeus): 0471 84 28 88
Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum (campus Amedeus): 0492 13 47 22 
Mobiel Psychiatrisch Crisisteam Multiversum (campus Amedeus): 0492 13 47 22


De clusters zijn dagelijks bereikbaar van 9 u tot 16.30 u.
Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van de campussen:
Campus Amedeus: 03 440 68 50
Campus Alexianen: 03 455 75 31

Voor een consultatie in de polikliniek neemt u contact op met het onthaal (Campus Amedeus 03 440 68 50 - Campus Alexianen 03 455 75 31) zodat een afspraak kan worden vastgelegd.

In geval van een spoedconsultatie kan enkel een verwijzer (huisarts of behandelend geneesheer) deze afspraak voor u maken.

IBW Multiversum en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis werken nauw samen om een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te bieden aan volwassenen met een psychiatrische aandoening die een vraag hebben naar herstelondersteunend wonen met begeleiding.

Deze samenwerking tussen PVT en Beschut Wonen heeft als doel het zorgaanbod goed af te stemmen op de zorgvraag en flexibele overgangen te kunnen voorzien tussen de verschillende woonvormen in onze regio.

Cliënten krijgen de kans om door te groeien van de ene woonvorm naar de andere op hun eigen tempo. Vanuit een herstelgericht perspectief wordt in deze aanmeldingsprocedure actieve betrokkenheid en inbreng van cliënt én familie verwacht.

Meer informatie:

Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Regio Antwerpen (PVT Den Heuvel/PVT Waesdonck/PVT De Wijngaard)
Willem Vekemans, coördinator Den Heuvel
willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.be

Regio Kempen (PVT De Liereman):
Katrien Priëels, maatschappelijk werker
Katrien.prieels@multiversum.broedersvanliefde.be

IBW Multiversum
Tom Vansteenkiste, zorginhoudelijk coördinator
tom.vansteenkiste@multiversum.broedersvanliefde.be

Yves Kempeneers, coördinator
yves.kempeneers@multiversum.broedersvanliefde.be

Aanmelden:

Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Voor de regio Antwerpen (PVT Den Heuvel / PVT Waesdonck / PVT De Wijngaard) moet de “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden volgend adres: lst.obpvtantw@multiversum.broedersvanliefde.be

Voor de regio Kempen (PVT De Liereman) moet je je telefonisch aanmelden via het Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen op nummer 0499 77 30 08.

Beschut Wonen
Voor IBW Multiversum moet de “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden aan Tom Vansteenkiste (tom.vansteenkiste@multiversum.broedersvanliefde.be) of aan Yves Kempeneers (yves.kempeneers@multiversum.broedersvanliefde.be).
De “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” wordt je op aanvraag toegestuurd.

De kosten van een ziekenhuisopname hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn je statuut als verzekerde bij je ziekenfonds, je kamerkeuze en de duur van je opname. Daarnaast kunnen verschillende ‘diverse kosten’ aangerekend worden, meestal afhankelijk van je verbruik.

Elke maand ontvang je één factuur (een verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door je ziekenfonds.

Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die je zelf dient te betalen:

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je opgenomen bent.

Persoonlijk aandeel in de medische honoraria
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van het medisch honorarium van je behandelend arts dat niet door je ziekenfonds betaald wordt. Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je opgenomen bent. Er worden door de artsen geen ereloonsupplementen aangerekend op de éénpersoonskamers.

Meer informatie over onze artsen vind je bij Medische staf en op de website van het RIZIV.

Wettelijke forfaits voor medisch-technische prestaties en medicatie
De kosten van de medisch-technische prestaties en van de medicatie worden door de overheid in een vast bedrag per verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet afhankelijk van de effectief voorgeschreven medicatie of de medisch-technische prestaties die al dan niet uitgevoerd worden tijdens je verblijf.

Diverse kosten
Mogelijke diverse kosten zijn o.a. telefoonkosten, de huur van een koelkast, de kostprijs van een uitstap, de vergoeding voor kabeldistributie, het supplement voor een éénpersoonskamer, … die je worden aangerekend voor zover je er gebruik van maakt. Er zijn echter 2 diverse kosten die je voor elke dag in ons ziekenhuis standaard aangerekend worden. Dat is een minimale bijdrage voor een uitgebreide ongevallenverzekering en een drankenforfait wanneer je in het daghospitaal wordt opgenomen.

Meer informatie over de kosten krijg je bij de dienst ‘Inschrijvingen opname’ waar samen met jou de ‘Opnameverklaring’ wordt overlopen en toegelicht. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee je geïnformeerd wordt over enkele financiële aspecten van je verblijf. Zo kan je er onder meer de op dat moment geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten, de kosten voor medicatie en de erelonen.

Ook de geldende supplementen voor éénpersoonskamers staan er afzonderlijk in vermeld. Aan de dienst ‘Inschrijvingen opname’ geef je ook je kamerkeuze door. Je hebt de keuze tussen een éénpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

We trachten zoveel mogelijk aan je voorkeur te voldoen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Indien je een éénpersoonskamer kiest, wordt een kamersupplement aangerekend.

 

Voor een poliklinische consultatie door een arts betaal je ongeveer 50 tot 80 euro, naargelang het type raadpleging. In de praktijk gaat het vaak over nomenclatuur 102690 en 109631. Afhankelijk van je ziekteverzekering krijg je daarvan 65% tot 95% terugbetaald.

Voor een poliklinische consultatie of onderzoek door een psycholoog betaal je ongeveer 30 tot 150 euro, naargelang het type. De normale ziekteverzekering komt hier niet tussen. Je kan best nagaan bij je ziekenfonds of je een bijkomende dekking kan bekomen.

Van deze nomenclatuurnummers kan je de juiste tarieven en tussenkomst terugvinden op de website van het RIZIV.

 

IBW Multiversum

De verblijfskosten in IBW Multiversum zijn afhankelijk van de zorg- en woonvorm van je verblijf.  

Voor meer informatie contacteer:
Mevr. Ann Adriaensens – coördinator huisvesting - T 0477 88 27 95

PVT
De kosten van een verblijf hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste is je statuut als verzekerde bij je ziekenfonds. Daarnaast kunnen verschillende ‘diverse kosten’ aangerekend worden, meestal afhankelijk van je verbruik.
Elke maand ontvang je één factuur (een verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf. De ligdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in een psychiatrisch verzorgingstehuis. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door je ziekenfonds.
Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die je zelf dient te betalen:
Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je er verbleven bent.
Wettelijke forfaits voor medicatie
De kosten van de medicatie worden door de overheid in een vast bedrag per verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet afhankelijk van de effectief voorgeschreven medicatie tijdens je verblijf.
Diverse kosten
Mogelijke diverse kosten zijn o.a. telefoonkosten, de huur van een koelkast, de kostprijs van een uitstap, de vergoeding voor kabeldistributie, … die je worden aangerekend voor zover je er gebruik van maakt. Meer informatie over de kosten krijg je van de maatschappelijk werker. De “opnameverklaring”, een wettelijk verplicht document, informeert je eveneens over financiële aspecten van je verblijf.  Zo kan je er onder meer de op dat moment geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten en de kosten voor medicatie.

1. De patiëntenfactuur is betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum.

2. Vanaf dan zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsintresten verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet.

3. Indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen na de ingebrekestelling, zal er bovendien van rechtswege een schadevergoeding zijn van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro. Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke actie zijn de gerechtskosten niet inbegrepen in deze schadevergoeding.

4. Eventuele terugbetalingen door het ziekenhuis zullen tevens gebeuren binnen de 30 dagen volgend op het ontstaan van de schuldpositie. Bij gebrek aan terugbetaling binnen voormelde betalingstermijn zal er een schadevergoeding zijn van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro.

5. Onze facturen worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle kosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening zijn gebracht.

6. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van factuur te sturen aan klantendienst@multiversum.broedersvanliefde.be of per post aan PC Multiversum Klantendienst,  Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout.

7. Bij gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de voorziening bevoegd. De voorziening, die tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde behoort, is gevestigd in de Provinciesteenweg 408 te 2530 Boechout.

 

We streven naar een zo goed mogelijke zorg voor onze cliënten en we appreciëren elk complimentje. Onze medewerkers ervaren dat als een vorm van waardering en het bezorgt hen positieve energie.

Je kan een compliment aan onze medewerkers geven via deze link.

Als cliënten toch om een of andere reden ontevreden zijn over de geboden zorg of dienstverlening, moedigen wij hen aan om dit zoveel mogelijk te bespreken met de betrokken afdeling of dienst.

Levert een gesprek niets op, dan kunnen ze hun klacht ook kwijt via dit formulier.

Je kan ook altijd mailen naar info@multiversum.care.

Als je met vragen of klachten blijft zitten, kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten. Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

De externe ombudspersoon verbonden aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie Antwerpen (OGGPA) is elke maandag, donderdag en vrijdag tijdens te werkuren te bereiken op het nummers 0485 78 32 45 of via e-mail op clara.overlaetmichiels@ombudsfunctieggz.be.

 

Wanneer je vragen, bemerkingen of problemen hebt bij bepaalde aspecten van je verblijf, kan een goed gesprek meestal veel oplossen.

Met je vragen of klachten over de aangeboden hulp kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten. Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

De externe ombudspersoon verbonden aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (VLOGG) is elke maandag, donderdag en vrijdag tijdens te werkuren te bereiken op het nummers 0485 78 32 45 of via e-mail op clara.overlaetmichiels@ombudsfunctieggz.be

Voor een volledig overzicht van de rechten van de patiënt verwijzen we naar de nieuwe brochure ‘Rechten van de patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

In ons ziekenhuis werkt een familievertrouwenspersoon. Nana De Meyer is medewerkster van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Zij werkt als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners.

Specifieke taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:

- Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden;
- Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening;
- Opvangen van klachten;
- Geven van informatie en advies;
- Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering;
- Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de familievertrouwenspersoon is gratis. De familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.
Een afspraak maken kan telefonisch of per mail (0472 72 23 32 -nana.demeyer@familieplatform.be) . De afspraak kan plaats vinden op campus Amedeus of campus Alexianen, maar ook in het kantoor van het Familieplatform zelf in Berchem.

WEGENS HET CORONAVIRUS GELDEN MOMENTEEL STRIKTE MAATREGELEN VOOR BEZOEKERS

Bezoekuren (in normale omstandigheden)

Bezoekers zijn van harte welkom. De bezoekuren verschillen per afdeling of wooneenheid en soms wil of kan de patiënt/bewoner tijdelijk niet alle bezoek ontvangen. Neem daarom best eerst even contact op.

Heb je vragen?
Een medewerker zal je graag te woord staan indien je als familie vragen hebt over de werking van de afdeling/wooneenheid of de praktische afspraken. Het beroepsgeheim en het respect voor de privacy laten ons echter niet toe alle informatie over je familielid mee te delen. Hoewel dit voor jou moeilijk kan zijn, vragen we hiervoor je begrip.

Zorggroep Multiversum hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. 

In bepaalde gevallen vragen we persoonlijke informatie, bijvoorbeeld als je solliciteert of als je een online contactformulier invult. Jouw gegevens worden in dat geval behandeld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).
Meer uitleg vind je hieronder:

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

VERANTWOORDELIJKEN

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. In de Zorggroep Multiversum is een lokale Data Protection Officer (DPO) aangeduid die je kan contacteren via mail (wilfried.weyts@multiversum.broedersvanliefde.be).

De lokale DPO kan met zijn vragen terecht bij de centrale DPO van de Broeders van Liefde. Je kan hem rechtstreeks contacteren via DPO@fracarita.org.

VERWERKINGEN

Zorggroep Multiversum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Patiëntenzorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing, …)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
 • Patiëntveiligheid
 • Patiëntenadministratie en –facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (voornaam en naam, eventueel een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, …);
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, nationaliteit, …);
 • Contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres, …);
 • Contactgegevens van doorverwijzers (voornaam en naam, telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres, …);
 • Gezondheidsgegevens (diagnose, …);
 • Gegevens over de behandeling en de zorg (medicatie, therapieën …);
 • Sociale gegevens (contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling, …);
 • Financiële en administratieve gegevens (bankrekeningnummer, …);
 • Levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt;
 • Voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt;
 • In specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens bijvoorbeeld bij gedwongen opname).

Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot je gegevens:

 • Ons medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijke werkers, …) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers;
 • Ons administratief personeel;
 • Ons keukenpersoneel (en desnoods ook een externe cateraar) om je de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.

Externe personen of organisaties

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot je gegevens:

 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen;
 • Je ziekenfonds;
 • Je verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft;
 • Het Riziv;
 • Eventueel een externe cateraar die beperkte gegevens krijgt om de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) klaar te maken;
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

Bewaartermijn

Medische gegevens van patiënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte termijn.
Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

RECHTEN INZAKE PRIVACY

Je kunt je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kunt ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kunt vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen dan zullen we dit faciliteren (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: we gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, wend je je best tot de directie van de Zorggroep Multiversum of tot de hoofdarts voor wat betreft medische gegevens.

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, die vroeger de privacycommissie heette. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

De bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is van groot belang voor zorggroep Multiversum en maakt deel uit van onze wervings- en selectieprocedure.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel, wie toegang heeft tot de gegevens, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beschermen. We geven ook mee wat we van jou verwachten als sollicitant en wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. We adviseren je om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Om je sollicitatie vlot te laten verlopen, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig. We gebruiken deze in overeenstemming met de wetgeving¹ inzake gegevensbescherming voor volgende doelen:

 • Een efficiënt wervings- en selectieproces om onze vacatures in te vullen
 • Je sollicitatie objectief te kunnen beoordelen
 • Een vlotte communicatie m.b.t. het verloop van de selectieprocedure, het plannen van sollicitatiegesprekken, assessments, …

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verzamelen persoonsgegevens via het sollicitatieformulier op onze website. Dit formulier bevat verplichte en optionele invulvelden en de mogelijkheid om documenten op te laden (zoals CV, motivatiebrief, diploma, …)

 • Identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer
 • Je foto (optioneel)
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • Eventuele andere persoonlijke gegevens: rijbewijs, eigen vervoer, …

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

De HR-dienst en de leidinggevende(n) hebben toegang tot je persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Zij moeten zorgvuldig omgaan met je gegevens en de privacy van sollicitanten respecteren.

Indien een assessment gepland wordt, informeren we je hierover en bezorgen je de gegevens van het assessmentbureau dat eveneens zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving met jouw gegevens en de resultaten van het assessment omgaat.

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door zorggroep Multiversum en worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven voor andere doeleinden dan vermeld in deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Door je CV en je motivatiebrief op te laden, geef je ons de toestemming om jouw gegevens te bewaren in het kader van werving en selectie. Na afloop van de selectieprocedure worden je gegevens bewaard voor eventueel toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij jouw profiel (werfreserve).

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Je gegevens worden bewaard in een beveiligde database. Zorggroep Multiversum maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en de confidentialiteit van jouw gegevens te waarborgen.

Wat verwachten we van jou?

Wanneer je solliciteert via de website vragen we jou om ons een aantal gegevens te bezorgen zodat we je kunnen contacteren en je sollicitatie efficiënt kunnen verwerken.

Indien je ons bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verstrekt, geef je, door je akkoord met deze privacyverklaring, aan zorggroep Multiversum de toestemming om deze informatie te gebruiken in het kader van het sollicitatieproces.

Welke zijn je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht² om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren (aanvullen of wijzigen) of te verwijderen bijvoorbeeld omdat deze onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Volgens de juridische dienst is het niet noodzakelijk dat dit de ondernemingsraad passeert. Daarom raadt ze af om dit te doen.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van je gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring kan je mailen naar hr.ontwikkeling@multiversum.broedersvanliefde.be.

Hoe werken we onze privacyverklaring bij?

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving of aan de gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Wanneer je solliciteert, bevestig je de privacyverklaring te hebben gelezen en in te stemmen met de inhoud ervan door het vakje aan te vinken op het sollicitatieformulier.

¹ Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter bekend als ‘GDPR’.
² Artikel 17 uit de GDPR-wetgeving

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de website van zorggroep Multiversum www.multiversum.care.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om logingegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Waarvoor gebruiken we cookies?

 • Om het gebruik en de functionaliteiten van deze website te verbeteren
 • Om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de website
 • Om statistieken op te stellen van het gebruik

Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, enz.).

Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.

Bij geen enkele van deze cookies worden persoonlijke gegevens gebruikt of bijgehouden.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

Als u de cookies uitzet worden o.a. uw voorkeuren niet onthouden en moet u eventuele inloggegevens (password, username) bij elk bezoek opnieuw intikken.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Mocht u na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer (wilfried.weyts@multiversum.broedersvanliefde.be).