Geestelijke Gezondheidszorg in het ziekenhuis: PZ Campus Amedeus

Intro - Mortsel

Intro 1 is een open opnameafdeling voor voltijdse opname of daghospitalisatie. Volwassenen met diverse psychiatrische aanmeldingsklachten kunnen er terecht na verwijzing door hun huisarts, ambulante hulpverlener, vanuit een algemeen ziekenhuis of op eigen vraag.

Intro 2 is een gesloten opnameafdeling voor mensen met een psychiatrische problematiek die op één of andere manier beveiliging nodig hebben omwille van een acute crisissituatie. Opname op Intro 2 kan via een wettelijke procedure of op vrijwillige basis.

Aanmelding

Een doorverwijzing naar Intro gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen met een medewerker van de cluster algemene psychiatrie van PC Multiversum (omvat zowel de mobiele als residentiële zorgpijler).

Wanneer?

Elke weekdag van 9-16.30 u (geen aanmeldingen in het weekend) op het telefoonnummer 0492 13 47 22

Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan bij dringende opnamevragen gebeld worden naar het onthaal van de campussen:

Campus Amedeus: 03 440 68 50
Campus Alexianen: 03 455 75 31

Vragenlijst bij aanmelding

Folder Intro 1
Folder Intro 2

Narrante - Mortsel

De cluster psychosezorg richt zich tot volwassenen met een een psychotische en psychosegerelateerde kwetsbaarheid. We bieden behandeling en herstelondersteuning aan in zowel voltijdse als daghospitalisatie.

Folder Narrante

Opgroeien betekent voor veel jongeren door een intense en verwarrende periode gaan. Het is een belangrijke periode die de rest van hun leven verder vorm geeft. Dikwijls gaat deze periode gepaard met strubbelingen, met vallen en opstaan, met groeipijnen … Soms geraken jongeren zodanig in de knoop met zichzelf en anderen dat er problemen ontstaan waarvoor behandeling nodig is.
mArquee richt zich naar jongeren van 16 tot 25 jaar met psychische problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt. Van bij de start van de behandeling wordt sterk ingezet op gedeelde zorg en wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken. We bieden zowel behandeling in voltijdse als in daghospitalisatie.
De cluster bestaat uit twee afdelingen, mArquee 1 (1 crisisgroep en 2 behandelgroepen) en mArquee 2 (3 behandelgroepen). De jongeren leven samen in verschillende groepen.
Voor de inhoudelijke werking vallen we terug op twee modellen: enerzijds systeemtheorie en anderzijds nieuwe autoriteit/geweldloos verzet.

De duur van het behandelprogramma bedraagt 15 weken.

Folder mArquee

Behandelafdelingen
mArquee bestaat uit twee afdelingen. De jongeren leven samen in verschillende groepen (1 crisisgroep en 5 behandelgroepen). De adolescent zal toegewezen worden tot een groep, afhankelijk van een inschatting van de realiteitstoetsing, de prikkelgevoeligheid, de mogelijkheden tot perspectiefname, de mogelijkheden tot spreken over de eigen belevingswereld, ….

De behandelgroepen
We werken met een algemeen behandelaanbod met individuele accenten. Sterktes en zwaktes van de adolescent en zijn omgeving gebruiken we als motor tot verandering. We zoeken samen met de adolescent hoe hij terug de regie over zijn leven in handen kan nemen. Binnen de behandeling wordt intensief gewerkt met de adolescent in zijn brede context. Adolescenten en hun familieleden worden structureel als actieve partners betrokken. We streven naar een zo kort mogelijke opnameduur, waarbij het standaardprogramma 15 weken bedraagt. Hierbij hebben we expliciet aandacht voor de continuïteit van zorg, waarbij we deze continuïteit willen installeren over sectoren en leeftijdsgrenzen heen.

De crisisgroep
In de crisisgroep ligt het accent op het de-escaleren van de crisis. De crisis alsook de krachtbronnen van de adolescent en zijn/haar netwerk worden in kaart
gebracht. We streven naar het vinden van structuur, regelmaat en rust. Verder schatten we in wat er nodig is om het dagelijks leven terug te kunnen opnemen.
Een traject in de crisisgroep houden we zo kort als mogelijk. Indien verdere behandeling nodig en wenselijk is, dan wordt dit na overleg met de adolescent en zijn/haar netwerk bekeken.

Behandelformules
voltijdse formule: dit is de meest intensieve vorm van behandeling die we aanbieden. Adolescenten zijn (tijdelijk) opgenomen in mArquee.
dagformule: adolescenten volgen behandeling tijdens de daguren.

Behandelteams
In de behandelteams werken psychiaters, psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten (muziektherapie, beeldende therapie, bewegings-en danstherapie, dramatherapie, ergotherapie), begeleiders die instaan voor de zorg 24 uur op 24 uur en maatschappelijk werkers.

Intermezzo - Mortsel

De cluster ouderen richt zich tot mensen met psychische moeilijkheden en/of psychiatrische problemen (zoals depressie, pathologische rouw, middelenafhankelijkheid, acute verwardheid, cognitieve en gedragsmoeilijkheden) die zich op latere leeftijd voordoen (vanaf 65 jaar).

We staan in voor observatie, diagnosestelling en behandeling en vinden het belangrijk te kijken vanuit 4 invalshoeken, die elkaar continu beïnvloeden: biologisch, psychologisch, sociaal en existentieel.

De behandeling wordt aangeboden in zowel voltijdse als daghospitalisatie, waarvan de daghospitalisatie mogelijk een overgang is naar ontslag. De behandeling duurt gemiddeld 3 maanden.

Folder Intermezzo

De cluster verstandelijke beperking richt zich tot (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. We bieden een duidelijk gestructureerd ortho-agogisch leefklimaat met aandacht voor een behandeling op maat. Samen met de patiënt en zijn netwerk stellen we een behandelplan op. Een opname is een tijdelijke fase in het leven van de patiënt. Gedeelde zorg is hierbij cruciaal. We streven dan ook naar een intensieve samenwerking met andere partners.
De behandeling kan zowel voltijds (54 bedden) als in dagbehandeling (5 plaatsen).
De volgende modules zijn aanwezig binnen de knoop:

Knoop 1A

  • Gesloten opname en behandeling
  • Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZ)
  • Crisisopname
  • Diagnosestelling

Knoop 2A

  • Open opname en behandeling
  • Herstelmodule
  • Crisisopname
  • Diagnosestelling

Knoop 2B

  • Open heropname en behandeling
  • Crisisopname

Folder Knoop

Naast het residentiële luik organiseren we binnen het cluster verstandelijke beperking ook nog:

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (campus Amedeus Mortsel) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor +18-jarigen. De klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.

Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: www.gauzz.be.

PZ CAMPUS AMEDEUS

Adres:
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
03 440 68 50
info@multiversum.care

Bereikbaarheid:
Treinstation Mortsel en Mortsel Deurnesteenweg bevinden zich op 200 meter.
Buslijnen 33 (Hoboken - Merksem), 51 (Berchem - Hove - Vremde), 52 en 53 (Berchem - Hove - Duffel) stoppen voor de hoofdingang.

Plan Campus