Geestelijke Gezondheidszorg in eigen leefomgeving: vzw De Vliering

Vzw De Vliering biedt herstelondersteunende zorg aan voor volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.

In onze werking staan voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening voorop. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op deskundig personeel.

Naast ernstige en langdurige psychische problemen ervaren onze cliënten ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen. Daarom kiest De Vliering voor een integrale benadering. 

De aanbod- en probleemgerichte benadering maakt plaats voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Er worden initiatieven ontwikkeld waardoor de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren in de samenleving. Veel aandacht wordt geschonken aan participatie van cliënten en familie.

Uit onze missie:
"Eindpunt is de cliënt die een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving kan leiden."

Er zijn 6 zorgprogamma's uitgebouwd: Mobiel Team Antwerpen (MTA) De Vliering, SSeGA, Beschut Wonen De Vliering, ontmoetingscentrum De Vlonder en arbeidszorgcentrum ’t Karwei.

Sinds 2013 is De Vliering toegetreden door SaRA, een netwerk van verschillende GGZ-voorzieningen in het arrondissement Antwerpen.

De Mobiele Teams Antwerpen (MTA), De Link en De Vliering, begeleiden en behandelen mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving. De uitvalbasis van MTA De Link is Mortsel, voor MTA De Vliering is dat Boechout.
De Mobiele Teams Antwerpen werken volgens het FACT- model en zijn interdisciplinair samengesteld met onder meer sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een psycholoog, een psychiater en een ervaringsdeskundige.
De MTA’s richten zich tot personen tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen en woonachtig zijn in de zorgregio’s Antwerpen of Mortsel.

De doelstellingen zijn:

 • opnamevermijdend en -verkortend werken door de cliënt thuis te begeleiden en te behandelen;
 • aansluiten bij de zorgnoden en -vragen van de cliënt (dit kan gaan over verschillende levensdomeinen : woonvaardigheden, uitbouwen sociaal netwerk, gezondheid,…);
 • herstelondersteunend werken met een accent op mogelijkheden en kansen. De cliënt behoudt zoveel als mogelijk de regie over het eigen zorgtraject;

De duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Zo kan door middel van het opschalen van de zorg flexibel worden overgeschakeld van individuele begeleiding naar meer intensieve begeleiding en behandeling door het hele interdisciplinaire team.

Aanmelden:
Professionele hulpverleners kunnen cliënten aanmelden op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 u en 12 u via het telefoonnummer: 0477 20 20 00.

Samenwerkingsverband Sociale huisvesting en Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen.
Het samenwerkingsverband bestaat uit SHM Woonhaven, SHM De Ideale Woning, SHM ABC, SVKA, CAW Antwerpen, PZ Multiversum en vzw De Vliering.

Zorgwekkende zorgmijders met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek:

 • Ernstige en complexe psychische problemen
 • Problemen op andere levensgebieden
 • Gebrekkige probleemoplossende vaardigheden
 • Onvoldoende voorzien in eigen bestaansvoorwaarden
 • Afwezigheid adequate hulpvraag

Vaak gaat het om mensen die de weg niet vinden naar de reguliere zorg of erin vastgelopen zijn, geen vertrouwen hebben in hulpverlening of afgewezen zijn door instanties vanwege omvangrijke problemen.

De hulp van het SSeGA-team kan enkel ingeroepen worden door de sociale dienst van de 3 SHM’s en SVKA.
De doelstellingen zijn overlast beperken, uithuiszetting voorkomen en sociale isolatie vermijden door een behandeling te starten, het herstelproces te bevorderen en maatschappelijke re-integratie te stimuleren.
Voor mensen die nog geen hulpverleningsgeschiedenis hebben, heeft deze manier van werken een preventieve waarde omdat probleemescalatie wordt vermeden en zorg wordt opgestart.
Daarnaast wordt advies verleent vanuit een psychiatrische specialisatie aan de maatschappelijk werkers van de SHM’s en SVKA.

De begeleiders van het SSeGA-team werken hoofdzakelijk assertief, aanklampend en outreachend en zijn gericht op het creëren van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Deze methodiek staat bekend als ‘bemoeizorg’. Vanuit dat contact kan men komen tot het stellen van een psychiatrische diagnose, het maken van een risico-inschatting en het starten van een behandeling. Deze vorm van aanklampende zorg in België is nieuw.
Het SSeGA-team levert maatwerk waarbij het verhaal en de situatie van de cliënt centraal staan. Ze bouwen aan een netwerk rond een cliënt dat op termijn de nodige steun en zorg kan over nemen.

Het interdisciplinair team is samengesteld uit:

 • Psychiater voor indicatiestelling (eventueel mogelijkheid van huisbezoek), advies externen zoals huisartsen en opvolging beleid
 • Sociaal en psychiatrisch verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Klinisch psycholoog, tevens zorginhoudelijk coördinator

Adres:
vzw DE VLIERING
Heuvelstraat 170
2530 Boechout
03 454 23 07
de.vliering.algemeen@multiversum.fracarita.org

Bereikbaarheid:
Treinstation Boechout op 750 meter (trein Antwerpen - Mol - Herentals - Mortsel - Lier)
Buslijnen 51 (Berchem - Hove - Vremde) stopt voor de deur
Buslijn 90 (Berchem - Mortsel - Lier) op de Provinciesteenweg (op 100 meter van de campus)
Eindhalte Boechout van tramlijn 15 bevindt zich op 500m van de campus.