Studiedag: Beschut wonen

“Van Beschut Wonen naar Supported Housing.
Reflecties vanuit het stadion. Tous Ensemble!”

Donderdag 15 juni

Kostprijs: € 65

Olympisch Stadion Beerschot - Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen

Supported Housing, what's in a name?

Binnen een snel veranderend GGZ-landschap is de zorgvorm Beschut Wonen de voorbije jaren schijnbaar onveranderd gebleven. Schijnbaar, want de maatschappelijke golven en evoluties zijn ook binnen deze werking erg voelbaar geweest.

Gedreven vanuit een onderbouwde visie en praktijk op psychische kwetsbaarheid en persoonlijk herstel zijn elementen als omgevingsgerichtheid, outreachend werken, empowerment, en duurzaam, kwaliteitsvol wonen ook leidende principes binnen deze zorgvorm geworden.

Tijdens deze studiedag belichten we vanuit verschillende perspectieven de huidige en toekomstige ontwikkelingen op deze uitdagende intersectie tussen wonen en zorg. We creëren ruimte als supporter voor hoop en verbinding, inspirerende uitwisselingen en goede praktijken.
Tous ensemble!

Programma:
9 u: Opwarming
9.30 u – 9.40 u: Aftrap (arbitrage Simon Godecharle)
9.40 u – 10 u: Evoluties op de transfermarkt: van Beschut Wonen naar Supported Housing.

Vertrekkend vanuit doorleefde ervaring spelen we de bal vooruit. Welke positie neemt deze zorgvorm in vandaag? Welke dynamieken en bewegingen sturen ons beleid voor de toekomst? En hoe blijven we de nodige (woon)ruimte creëren om samen met onze cliënten en hun netwerk de gepaste ondersteuning te bieden?
Door Nicole Van Houtven (zorgmanager IBW Multiversum), Wim De Puysseleyr (coördinator) en Tom Vansteenkiste (zorginhoudelijk coördinator).

10 u – 10.45 u: Jan Olthof aan de bal: werken met complexiteit in de spits van het intersectorale speelveld.

In mijn bijdrage zal ik, geïnspireerd door de visie van Cruijff op voetbal, ingaan op het intersectorale speelveld als een complex dynamisch systeem. Aan de orde zal komen het onderscheid tussen complexiteit en ingewikkeldheid. Denken in termen van complexiteit vraagt om het organiseren van een team rondom complexe problematiek, in plaats van het opsplitsen van de zorg in losse functies en taken, in individuele zorg door aparte instellingen. Voetbal kan een behulpzame metafoor zijn om dat wat complex is maar bij elkaar hoort, niet uit elkaar te halen. "Uit elkaar halen is herhalen" is daarbij de stelling die ik zal toelichten.

Jan Olthof is psychotherapeut, supervisor & erkend opleider/docent, oprichter School voor systemische opleiding in Maastricht, Nederland. Tevens auteur van het recente boek “Cruijffiaans Denken in de narratieve systeemtherapie”.

10.45 u – 11 u: Rust

11 u – 11.45 u: Peter Dierinck versnelt de actie: Kwartiermaken van de bank naar het veld.

Van segregatie tot inclusie: gelijkaardige processen lijken terug te vinden binnen de evolutie van een organisatie als Beschut Wonen en de rol die kwartiermakers vandaag innemen in het zorglandschap om de stappen tot die inclusie te faciliteren. Maar welke professionele identiteit hangt nu vast aan Kwartiermaken? En hoe kunnen we de eigenschappen van een kwartiermaker omschrijven? We hebben het over het belang van snel omschakelen, over het vinden en creëren van ruimte en warme plekken. En over hoe de functie van hulpverleners zich verhoudt tegenover 'social holding’.
Peter Dierinck is klinisch psycholoog en werkzaam rond Kwartiermaken en Ervaringsdeskundigheid voor Psyche vzw. Hij is auteur van “Hoop Verlenen” en het “Handboek Kwartiermaken”.

11u45 – 12u15: Het panel verlengt de voorzet. Beschouwingen over de eerste helft.
Jan Olthof, Peter Dierinck, Tom Vansteenkiste & Katrien Jacobs
Moderator: Simon Godecharle.

Katrien Jacobs is auteur van ‘Mijn Herstelboek’ (2021) waarbij ze de eigen ervaring in de GGZ beschrijft.

Infoshops

1) Groeien doen we samen: de HerstelAcademie als coach

In een samenspel tussen ervaringswerkers en hulpverleners biedt de HerstelAcademie zowel korte, gerichte vormingen rond (psychische) kwetsbaarheid en herstel als ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Met co-creatie als leidraad worden verbindingen gelegd tussen verschillende belanghebbenden zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg. Maar hoe ziet dit er dan uit in de praktijk? En wat geven studenten terug als feedback?

2) Spelverdelers in de wijk: kwartiermakers aan zet

In een complexe en meerlagige samenleving zoeken we als kwartiermakers naar bruggetjes om ggz en de buurt met elkaar verbinden. Het werkterrein bevindt zich in de wereld, buiten voorzieningen, in de wijk. Als zorggroep zet Multiversum ook in op deze nieuwe evolutie. Enkele kwartiermakers brengen hun verhaal vanuit de praktijk, over hun eerste stappen, voorzichtige acties en hoopvolle buurtinitiatieven.

3) Een een-tweetje met de cliëntenraad

In deze loge wordt aan de hand van een interactief memoryspel in dialoog gegaan met de cliëntenraad. Hierbinnen maken jullie kennis met hoe we bij Beschut Wonen 'tous ensemble' proberen na te streven. Wees welkom!

4) Position switch: Thuiszorg op het VleminckVELD

Vanuit de Vlaamse overheid wordt steeds vaker ondersteuning vanuit de gezinszorg naar voor geschoven als dé oplossing om de maatschappelijke inbedding van zeer uiteenlopende doelgroepen te realiseren. De nadruk wordt hier gelegd op ‘zorg op maat’, ‘doelgerichte hulp’ en buurtgerichte zorg. De uitdagingen waar we als sector voor staan zijn niet van de minste. Wat leren projecten als brugfunctie gezinszorg, kotmama’s en cinaps ons?

5) OneTeam : Cord’O, een uniek cohousing woonconcept

Cohousing is de laatste jaren steeds populairder geworden in België. Het idee om samen te wonen met anderen en een gemeenschappelijk doel te hebben spreekt veel mensen aan. Cord’O is een cohousing project dat zich richt op onderlinge solidariteit en diversiteit. In deze workshop nemen we je mee in het verhaal van Cord’O.
Het project richt zich specifiek op twee doelgroepen: sociaal geëngageerde personen en maatschappelijk kwetsbare mensen. Door deze groepen samen te brengen ontstaat er een dynamische mix van verschillende achtergronden, leeftijden en interesses. Samen bouwen ze aan een plek waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
Kortom, als je meer wilt weten over Cohousingproject Cord’O en hoe jij hieraan kan bijdragen, kom dan naar onze workshop. De workshop biedt niet alleen informatie over dit unieke woonconcept, maar er is ook ruimte voor vragen en discussie.

6) Geen voetbal zonder stadion

Provincie Antwerpen geeft assist-subsidie richting Supported Housing. Kwaliteitsvol wonen zoekt de aansluitingstreffer na de opgelopen achterstand: uniek vastgoedbedrijf Inclusio en IBW Multiversum slaan de handen in elkaar onder de noemer Outronoom!
Deze infoshop geeft meer uitleg bij de projectambitie en voorziet ruimte voor dialoog rond het thema ‘Wonen’.

7) Penalties trappen: de DOELstellingen van Supported Housing

In deze workshop ben je actief aan de bal en kan je positie innemen t.o.v. mogelijke doelstellingen van Supported Housing. Wie trapt ‘m binnen?

8) Tene Quod Bene. Verscheidenheid als motor binnen de werking woonondersteuning

30 jaar ervaring binnen Beschut Wonen leert ons dat een caleidoscopische blik op complexe zorgen en noden onontbeerlijk is. Enkele afgemeten passen tussen de verschillende perspectieven worden in de spotlights gezet. Hoe creëren we ruimte? Wat werkt belemmerend? Hoe blijven we mogelijkheden zien? Hoe zorgen we echt dat ieder verhaal telt?

9) Can we get a connection? Team U26 klopt aan de deur

In de werking Veerkrachtwonen zetten jongvolwassenen stappen naar zelfstandigheid binnen een woonomgeving. Wat hebben zij nodig om verandering te initiëren? Wat betekenen de coaches voor hen en hoe kunnen ze ook de regie mee vasthouden? Hoe leren ze doorheen dit proces de connectie met hun eigen dromen en wensen behouden? En wat is het belang daarbij van het netwerk rondom hen? Samen met een jongere gaan we het gesprek aan over hoe we een hoopvol perspectief mee vasthouden.

10) My Team, My Home: het verhaal van (Beerschot) Younited

In het Younited project zijn deelnemers experten in het dagelijkse overleven. Ze strijden tegen kwetsbaarheid op het vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede, migratie of verslaving. In hun team vinden ze meer dan enkel ploegmaats – ze vinden er een thuis. Ze worden gecoacht door sociaal werkers die hen een warm welkom bieden en individuele aandacht schenken, om hen zowel op als naast het veld te begeleiden.

Deze infoshop biedt meer inkijk in de werking van Younited en toont aan hoe sport naast ontspanning eveneens een krachtig middel kan zijn om verbindingen met de samenleving aan te gaan.

11) Mascotte in de kijker: hoe bewaken we het welzijn van onze huisdieren

Het is al vaak bewezen: het contact met dieren zorgt voor een heel aantal gezondheidsvoordelen: lagere hartslag en bloeddruk, minder stresshormonen en een boost van oxytocine en serotonine. Maar het gaat verder dan gelukshormonen, een huisdier zorgt voor ritme en structuur in je dag en een gevoel van verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk is het ook belangrijk om stil te staan bij het welzijn van de dieren zelf. Joke Decru, directeur van AAP vzw en experte in mens-dierrelaties, leert je om in te schatten hoe het zit met het welzijn van onze harige mascottes.